Ogłoszenie otwartego naboru partnera / partnerów spoza sektora finansów publicznych.

  • 15 lutego 2019 09:02
 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych
w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020
Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w konkursie zamkniętym nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19.