Regulamin Monitoringu

  • 13 grudnia 2020 21:08
Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Nowosielcach
 
§ 1
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie szkoły oraz terenu wokół szkoły (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
2. Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń socjalnych dla pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, szatni, stołówki a także pomieszczeń wynajmowanym podmiotom zewnętrznym.
3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły.
4. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach zwany dalej szkołą.
§ 2
Celem instalacji monitoringu jest:
1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników;
2. zapewnienie należytego zabezpieczenia mienia szkoły;
3. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę;
4. umożliwienie ustalenia sprawców czynów zagrażających bezpieczeństwu albo naruszających bezpieczeństwo mienia lub osób;
5. ograniczanie możliwości przebywania na terenie nieruchomości szkoły i jej obiektów osób nieuprawnionych;
6. ograniczenie zachowań niepożądanych, zagrażających zdrowiu i życiu.
§ 3
1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator).
2. Kamery monitoringu znajdują się wewnątrz i zewnątrz budynku szkoły.
3. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważnieni są: dyrektor, wicedyrektor, kierownik gospodarczy.
§ 4
1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
3. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
6. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
§ 5
1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar monitorowany.
2. Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację o stosowaniu monitoringu na terenie Szkoły, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
5. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności sądom, prokuraturze, policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły lub w przypadku jego nieobecności przez wicedyrektora.
6. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
7. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
8. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem.
§ 6
Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.
§ 7
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
 
informuję, że:
 
1. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach, tel.: 13 4653980, mail: sekretariat@zsckr-nowosielce.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZSCKR w Nowosielcach możliwy jest pod numerem tel. nr. 32 3314808, 502639006 lub adresem email: nowator@nowator.edu.pl.
3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa.
5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 90 dni.
6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
 
 
 
 
O Ś W I A D C Z E N I E
 
 
Imię i nazwisko - ……………………………………………………
Stanowisko - ………………………………………………..
 
 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam* się z Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach i potwierdzam, że zostałem/łam* poinformowany/a* przez pracodawcę o celu, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu.
 
 
 
………………………………………………                              
(imię i nazwisko – czytelny podpis)                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Niepotrzebne skreślić