Przewodnik dla uczniów

  • 22 listopada 2016 18:43
ERASMUS+, „Moje wykształcenie - moja szansa!”,
nr umowy  2014-1-PL01-KA102-001448

 
 
PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW
 
1. Projekt:   „Moje wykształcenie - moja szansa!”, nr umowy  2014-1-PL01-KA102-001448. Projekt jest skierowany do 20 uczniów klas drugich (plus maksymalnie 4 osób rezerwowych) Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach. W chwili realizacji projektu będą to uczniowie klas drugich i trzecich  kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu. Uczestnik projektu musi w stopniu podstawowym znać język niemiecki, mieć wysoką średnią ocen, wykazać się wysoką frekwencją na zajęciach szkolnych oraz bardzo dobrym zachowaniem. Przed wyjazdem na praktykę do Niemiec uczniowie muszą pozytywnie zaliczyć  dodatkowe zajęcia min. z języka niemieckiego, znajomości zwyczajów i tradycji w Niemczech, sprawnego pisania sprawozdań. W okresie wrzesień  - październik 2015 roku uczniowie na cztery tygodnie wyjadą do Niemiec, gdzie będą doskonalić umiejętności zawodowe oraz podnosić kompetencje językowe. W zależności od kierunku kształcenia będzie  to praktyka pozwalająca poszerzać kompetencje zawodowe oraz zdobyć nowe doświadczenia. Oprócz zajęć praktycznych dla uczniów została przygotowana oferta zajęć związanych z poznawaniem Niemiec.
2. Partnerzy projektu:
Instytucja wysyłająca:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach
Instytucja przyjmująca:
Europa-Direkt e.V. Institut für interkulturelle und europäische Studien – Drezno.
 3. Kryteria uczestnictwa w projekcie:
a. Wypełnienie przez ucznia podania o praktykę oraz złożenie do koordynatora projektu (w terminie podanym na tablicy ogłoszeń).
b. Systematyczne zapoznawanie się z informacjami zamieszczonymi na tablicy przeznaczonej na potrzeby ww. projektu oraz informacjami publikowanymi na szkolnej stronie internetowej.
c. Udział rodziców ucznia w szkolnym spotkaniu informacyjnym.
d. Weryfikacja i ocena informacji o kandydacie wynikająca z podania  oraz kryteriów zamieszczonych  w Przewodniku pkt 6. c.
4. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:
- Dyrektor ZS CKR im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej
w Nowosielcach – mgr inż. Józef Gocko,
- Koordynator projektu – mgr inż. Grzegorz Pińczuk.
5. Zasady rekrutacji i kryteria naboru praktykantów:
a. Rekrutacja na praktykę w ramach Programu Erasmus+ przeprowadzana jest w formie konkursu.
b. Rekrutacji uczniów dokonuje komisja w składzie:
- Dyrektor ZS CKR Nowosielce – mgr inż. Józef Gocko,
- Koordynator projektu – mgr inż. Grzegorz Pińczuk,
- Opiekun praktykantów – mgr Halina Kwolek,
- Kierownik szkolenia praktycznego – mgr inż. Augustyn Goc.
c. Do uczestnictwa w programie uprawnione są osoby, które:
- są uczniami ZS CKR Nowosielce,
- uczęszczają do klasy drugiej i trzeciej (wybranych zawodów)
- uczą się w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu,
- otrzymują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych,
- posiadają przynajmniej dostateczne oceny z języka polskiego oraz języka niemieckiego,
- wykazują chęć  współżycia w grupie rówieśniczej, potrafią porozumieć się z drugą osobą, nie wywołują konfliktów,
- dobrze zachowują się na zajęciach szkolnych,
- z zachowania posiadają ocenę poprawną lub wyższą.
6. Przygotowanie do praktyki:
- uczniowie zakwalifikowani do udziału w praktyce będą obowiązkowo uczestniczyć w programie przygotowań pedagogicznych, kulturowych,  językowych oraz kursach i szkoleniach zawodowych,
- harmonogram zajęć będzie udostępniony na szkolnej tablicy informacyjnej oraz na szkolnej stronie internetowej,
- uczeń może opuścić i usprawiedliwić tylko 2 godziny zajęć,
- przed wyjazdem do Niemiec praktykant musi podpisać umowę o staż oraz inne wymagane dokumenty,
- nieobecność na zajęciach przygotowawczych będzie skutkować skreśleniem z listy uczestników projektu.
7. W trakcie praktyki i po jej zakończeniu uczeń zobowiązuje się:
- dołożyć wszelkich starań do rzetelnej  realizacji w całości programu praktyk,
- ściśle przestrzegać regulaminu praktyk, pod rygorem wykluczenie
z uczestnictwa w projekcie,
- przestrzegać zasad bhp,
- codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania praktyki,
- realizować zlecone zadania,
- uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas stażu,
- na bieżąco informować opiekuna szkolnego o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na przebieg praktyki,
- w wyznaczonym przez koordynatora projektu terminie przybyć na spotkanie w szkole, aby przygotować i złożyć raport uczestnika
w systemie Mobility Tool,
- uczestniczyć w działaniach promujących rezultaty praktyki w ramach programu Erasmus+.