Deklaracja dostępności

 • 23 listopada 2020 14:39

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZSCKR w Nowosielcach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Granatowski, mgranatowski@zsckr-nowosielce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 46 539 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • ZSCKR w Nowosielcach posiada siedem budynków oznaczonych kolejno: A, B, C, D, E, F, G.
 • Nawierzchnie przed wejściami do budynków oraz parkingi i chodniki dla pieszych są utwardzone.
 • Punkt obsługi osób niepełnosprawnych w ZSCKR w Nowosielcach znajduje się w budynku „A” szkoły.
 • Wejścia do budynków C, D, E, F, G szkoły posiadają podjazd odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynki A, C, E, G są lokalami parterowymi, nie posiadają schodów oraz windy.
 • W budynku F znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem B parking posiada możliwość pozostawienia auta dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynki A, B, C, E, G szkoły nie są wyposażone w toaletę dla osób niepełnosprawnych.
 • Do wszystkich budynków i ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W ZSCKR w Nowosielcach nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynkach szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a, nie ma również druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Wewnątrz budynków brak oznaczenia kontrastowego.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.