Zespół Szkół CKR w Nowosielcach w Programie PO WER

 • 07 listopada 2016 20:35

Zespół Szkół CKR w Nowosielcach
w  Programie PO WER
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poprowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. Projekty realizowane są na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+.
 
Projekt nr: POWERVET-2016- 1-PL01- KA102- 025262
pt. Nowe doświadczenia zawodowe uczniów ZS CKR Nowosielce – praktyki w Unii Europejskiej
 

Okres realizacji: 01.09.2016 – 28.02.2018
Wartość projektu: 494 040, 38 PL
                                                                                     
Koordynator projektu   
Robert Piechocki    
 
 
 
 
PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW

 
Projekt nr POWERVET- 2016 – 1 – PL01 – KA102 – 025262 pt. Nowe doświadczenia zawodowe uczniów ZS CKR Nowosielce – praktyki w Unii Europejskiej, 
realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER) w ramach projektu „ Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach Erasmus+

Nowosielce, dnia 17  października  2016 roku.
 
 
1 .  Cele Projektu: 
* Wszechstronny rozwój uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zawodowego:
- uczniowie zapoznają się z zasadami funkcjonowania branży gastronomiczno - hotelarskiej, weterynaryjnej,  mechanizacyjnej
i energetycznej w Irlandii.
* Rozszerzenie horyzontów myślowych młodzieży oraz wzbogacenie posiadanej wiedzy: uświadomienie specyfiki zawodu, obycie
z zawodem, zbieranie doświadczeń, zrozumienie idei pracy z pasją oraz powołania wynikającego z wyboru danego fachu.
* Uświadomienie młodzieży roli elastyczności i mobilności zawodowej:
- nie należy zamykać się tylko we własnym środowisku i ograniczać się do informacji zebranych na lekcjach przedmiotów zawodowych, trzeba poszukiwać, wyjeżdżać, uczyć się od innych ,a potem próbować przenieść  spostrzeżenia np. w swoim miejscu zamieszkania, zakładając swoje przedsiębiorstwo.
* Poszukiwanie inspiracji zawodowych, rozwój kreatywności, inne spojrzenie na dany zawód.
* Rozwój kompetencji językowych:
- etap przygotowawczy (szkolenia językowe ) pomogą młodzieży przełamać barierę językową oraz nauczyć się podstawowego słownictwa fachowego (przygotowanie do opanowania w Irlandii zaawansowanych słówek branżowych),
- praca w irlandzkich przedsiębiorstwach pozwoli opanować słownictwo fachowe związane z zawodami.  W czasie wolnym od praktyki uczniowie będą zmuszeni do samodzielnego funkcjonowania w obcym kraju, np. zakupy, korzystanie z komunikacji miejskiej, co przyczyni się do przełamania barier językowych.
* Rozwój osobowościowy i mentalny: nabranie pewności siebie, nauka samodzielnego działania, podejmowania decyzji, dorosłego postępowania, aklimatyzacji w nowych warunkach, adaptacji do warunków życia w obcym kraju.
* Naukę pracy w zespole:  (ze swoim kolegą/koleżanką ze szkoły),
a potem z innymi ludźmi, którzy żyją w innej kulturze, tradycji, reprezentują inne przekonania, wyznają inną religię (tu: głównie współpracownicy z zakładów).
* Rozwój kulturowy: poznanie zwyczajów, tradycji (również tych codziennych) Irlandczyków.
* Pozyskanie cennych kwalifikacji potwierdzonych szeregiem dokumentów, które potem można załączyć do swojej aplikacji ubiegając się o stanowisko pracy.
2. Partnerzy projektu: 
Instytucja wysyłająca:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach
Instytucja przyjmująca:
Your International Training,  FBD House, The Spa Square ,Mallow, Co Cork, Irlandia.
3. Kryteria uczestnictwa w projekcie:
a. Wypełnienie przez ucznia Formularza zgłoszeniowego oraz złożenie do koordynatora projektu (w terminie podanym na tablicy ogłoszeń).
b. Systematyczne zapoznawanie się z informacjami zamieszczonymi na tablicy przeznaczonej na potrzeby ww. projektu oraz informacjami publikowanymi na szkolnej stronie internetowej.
c. Udział rodziców ucznia w szkolnym spotkaniu informacyjnym.
4. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:  
- dyrektor ZS CKR im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach – mgr inż. Józef Gocko,
- koordynator projektu – mgr Robert Piechocki,
-  nauczyciel języka angielskiego – mgr Konrad Widota
- wychowawcy klas drugich w roku szkolnym 2016/17: mgr Agnieszka Wiśniewska, mgr Agata Pastuszek,  mgr Robert Piechocki.
5. Kryteria rekrutacji / zgodnie z  Formularzem Wniosku /:
-  projekt skierowany jest przede wszystkim do uczniów klas drugich w r.sz.2016/17,
-  uczennice oraz uczniowie mają równy dostęp do projektu,
- ocena z zachowania,
-  motywacja do wyjazdu,-
znajomość języka angielskiego, ocena z przedmiotu język angielski,
- oceny z przedmiotów zawodowych.
Przewidziana jest również procedura odwoławcza - w formie osobistej rozmowy ucznia z dyrektorem i koordynatorem, po czym dyrektor zadecyduje o akceptacji bądź odrzuceniu odwołania. 
6.  Przygotowanie do praktyki:
 - uczniowie zakwalifikowani do udziału w praktyce będą obowiązkowo uczestniczyć
w programie przygotowań pedagogicznych, kulturowych,  językowych oraz kursach zawodowych,
- zajęcia będą podzielone na moduły,
- harmonogram zajęć będzie udostępniony na szkolnej tablicy informacyjnej oraz na szkolnej stronie internetowej,
- uczeń może opuścić i usprawiedliwić tylko 2 godziny zajęć,
- przed wyjazdem do Irlandii praktykant musi podpisać umowę o staż oraz inne wymagane dokumenty,
- nieobecność na zajęciach przygotowawczych będzie skutkować skreśleniem z listy uczestników projektu. 
7. W trakcie praktyki i po jej zakończeniu uczeń zobowiązuje się:
-   dołożyć wszelkich starań do rzetelnej  realizacji w całości programu praktyk,
- ściśle przestrzegać regulaminu praktyk, pod rygorem wykluczenie
z uczestnictwa
w projekcie,
- przestrzegać zasad bhp,
- codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania praktyki,
- realizować zlecone zadania,
- uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas stażu,
- na bieżąco informować opiekuna szkolnego o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na przebieg praktyki,
- w trakcie praktyki codziennie sporządzać wpisy w dzienniczku praktyk oraz karcie czasu pracy, które będą podstawą do wystawienia oceny  zaliczającej praktykę,
- każda grupa praktykantów sporządzi prezentację multimedialną
z przebiegu praktyki, aby społeczności szkolnej zaprezentować wspomnienia z Irlandii,
- w wyznaczonym przez koordynatora projektu terminie przybyć na spotkanie w szkole, aby przygotować i złożyć raport uczestnika
w systemie Mobility Tool+,
- uczestniczyć w działaniach promujących rezultaty praktyki
w ramach programu POWER.
 
HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ
 
Moduł  I:
Język angielski w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
Prowadzący:  mgr Konrad Widota
 
Lp.
zajęć
Tematyka
Liczba
godzin
Data, godzina, sala
1.
Język angielski –
zawodowy
3
17 listopad 2016
/czwartek/
godz. 13.30 – 15.45
sala:2
2.
 
Język angielski –
zawodowy
1
23 listopad 2016
/środa/
godz. 13.30 – 14.15
sala:2
3.
Język angielski –
zawodowy
3
1 grudzień 2016
/czwartek/
godz. 13.30 – 15.45
sala:2
4.
 
Język angielski –
zawodowy
3
15 grudzień 2016
/czwartek/
godz. 13.30 – 15.45
sala: 2
 
W sumie
10
 
Obecność na zajęciach obowiązkowa.
 
Moduł  II:
Język angielski w zawodzie technik weterynarii
Prowadzący:  mgr Konrad Widota 
Lp.
zajęć
Tematyka
Liczba
godzin
Data, godzina, sala
1.
Język angielski –
zawodowy
1
16  listopad 2016
/środa/
godz. 13.30 – 14.15
sala:2
2.
 
Język angielski –
zawodowy
3
24  listopad 2016
/czwartek/
godz. 13.30 – 15.45
sala:2
3.
Język angielski –
zawodowy
3
8  grudzień 2016
/czwartek/
godz. 13.30 – 15.45
sala:2
4.
 
Język angielski –
zawodowy
3
22  grudzień 2016
/czwartek/
godz. 13.30 – 15.45
sala: 2
 
W sumie
10
 
 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Moduł  III:
Warsztaty integracyjne – przygotowanie pedagogiczne
Prowadzący:  mgr Robert Piechocki 
Lp.
zajęć
Tematyka
Liczba
godzin
Data, godzina, sala
1.
Warsztaty integracyjne – grupa I
(technik mechanizacji rolnictwa,
technik weterynarii, technik urządzeń
i systemów energii odnawialnej)
2
23 listopad 2016
/środa/
godz. 13.30 – 15.00
sala: 203
2.
Warsztaty integracyjne – grupa II
(technik żywienia i usług gastronomicznych)
2
30 listopad 2016
/środa/
godz. 13.30 – 15.00
sala: 203
 
W sumie
4
 
 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Moduł  IV
Carving – kurs zawodowy dla I grupy z technikum żywienia i usług gastronomicznych
 Prowadzący: Dariusz Ślusarczyk  Food Art
 
Lp.
zajęć
Tematyka
Liczba
godzin
Data, godzina, sala
1.
Kurs carvingu
6
8 grudzień 2016 roku
/czwartek/
godz. 08.00 – 14.00
sala: świetlica internatu chłopców
(możliwa zamiana sal)
2.
Kurs carvingu
6
9 grudzień 2016 roku
/piątek/
godz. 08.00 – 14.00
sala: świetlica internatu chłopców
(możliwa zamiana sal)
 
W sumie
12
 
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Moduł  V
Warsztaty: Jak pisać reportaż?
Prowadzący: mgr Robert Piechocki 
Lp. zajęć
Tematyka
Liczba godzin
Data, godzina, sala
1.
Warsztaty: Jak pisać reportaż?
(gr II - technikum żywienia i usług gastronomicznych)
2
20 grudzień 2016 roku /wtorek/
godz. 13.30 – 15.00
sala: 203
2.
Warsztaty: Jak pisać reportaż?
( gr I - technikum weterynarii, technikum mechanizacji rolnictwa, technikum systemów i urządzeń energetyki odnawialnej)
2
21 grudzień 2016 roku
/środa/
godz. 13.30 – 15.00
sala: 203
 
W sumie
4
 
 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Moduł  VI
Warsztaty: Zwyczaje i obyczaje w Irlandii
Prowadzący: mgr Konrad Widota 
Lp. zajęć
Tematyka
Liczba godzin
Data, godzina, sala
1.
Warsztaty: Zwyczaje i obyczaje w Irlandii
(gr I - technikum mechanizacji rolnictwa, technikum systemów i urządzeń energetyki odnawialnej)
2
11 styczeń 2017 roku
/środa/
godz. 13.30 – 15.00
sala: 2
2.
Warsztaty: Zwyczaje i obyczaje w Irlandii
(gr II - technikum żywienia i usług gastronomicznych)
2
12 styczeń 2017 roku
/czwartek/
godz. 13.30 – 15.00
sala: 2
 
W sumie
4
 
 Obecność na zajęciach obowiązkowa.  W związku z egzaminami zawodowymi możliwa zamiana sal.


Moduł VII
Warsztaty: Kurs zawodowy dla uczniów technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Prowadzący: mgr Krzysztof Skoczołek
Lp.
zajęć
Tematyka
Liczba godzin
Data, godzina, sala
1.
Elektroniczne urządzenia pomiarowe, budowa
i zastosowanie - wiadomości ogólne.
2
30 styczeń 2017 roku
/poniedziałek/
godz. 13.30 – 15.00
sala: 16
2.
Wykonywanie pomiarów i wyznaczanie odcinków prostych za pomocą poziomicy laserowej pod uchwyty mocujące ruraż oraz urządzenia energetyki odnawialnej.
3
31 styczeń 2017 roku
/wtorek/
godz. 13.30 – 15.45
sala: 16
3.
Praktyczne zastosowanie urządzeń pomiarowo -kontrolnych przy montażu systemów i urządzeń energetyki odnawialnej
3
1 luty 2017 roku
/środa/
godz. 13.30 – 15.45
sala: 16
 
W sumie
8
 
 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Moduł VIII
Język angielski zawodowy dla uczniów technikum mechanizacji rolnictwa oraz technikum systemów oraz urządzeń energetyki odnawialnej 
Prowadzący: mgr Konrad Widota
Lp. zajęć
Tematyka
Liczba godzin
Data, godzina, sala
1.
Język angielski zawodowy
3
2 luty 2017 roku
/czwartek/
godz. 13.30 – 15.45
sala: 2
2.
Język angielski zawodowy
2
8 luty 2017 roku
/środa/
godz. 13.30 – 15.00
sala: 2
3.
Język angielski zawodowy
3
9 luty 2017 roku
/czwartek/
godz. 13.30 – 15.45
sala: 2
4.
Język angielski zawodowy
2
14 luty 2017roku
/środa/
godz. 13.30 – 15.00
sala: 2
 
W sumie
10
 
 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Moduł IX
Kurs  pierwszej pomocy
Prowadzący: mgr Marcin Turek
Lp.
zajęć
Tematyka
Liczba godzin
Data, godzina, sala
1.
Kurs  pierwszej pomocy
/grupa 2– technikum żywienia i usług gastronomicznych/
3
7 luty 2017 roku /wtorek/ godz. 12.30 – 14.45 sala: 103
2.
Kurs  pierwszej pomocy
/grupa 1- technikum weterynarii, mechanizacji rolnictwa, systemów i urządzeń energetyki odnawialnej/
3
14 luty 2017 roku /wtorek/ godz. 12.30 – 14.45 sala: 103
 
W sumie
6
 
 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Moduł X
Zajęcia dla uczniów technikum weterynarii
Prowadzący:  lek. wet. Stanisław Kaczor
Lp. zajęć
Tematyka
Liczba godzin
Data, godzina, sala
1.
Zajęcia w lecznicy VetMedic, Sanok ul. Opłotki 4, prowadzący lek. wet. Tomasz Grabowski
3
13 luty 2017 roku
/poniedziałek/
godz. 11.00 – 13.00
 
W sumie
3
 
 Obecność na zajęciach obowiązkowa. 

Moduł  XI
Kurs zawodowy dla uczniów mechanizacji rolnictwa
Prowadzący:  mgr inż. Andrzej Adamski
Lp. zajęć
Tematyka
Liczba godzin
Data, godzina, sala
1.
Kurs zawodowy dla uczniów mechanizacji rolnictwa
3
20  luty 2017 roku /poniedziałek/ godz. 14.00 sala 12
2
Kurs zawodowy dla uczniów mechanizacji rolnictwa
3
21  luty 2017 roku /wtorek/ godz. 14.00 sala 12
3
Kurs zawodowy dla uczniów mechanizacji rolnictwa
3
22  luty 2017 roku /środa/ godz. 14.00 sala 12
 
W sumie
9
 
Obecność na zajęciach obowiązkowa. 
 
Moduł  XII
Instrukcja: bezpieczny pobyt na praktyce zagranicznej
Prowadzący: mgr Robert Piechocki
Lp. zajęć
Tematyka
Liczba godzin
Data, godzina, sala
1.
Grupa I
2
luty 2017 roku, spotkanie z uczniami oraz rodzicami w dniu podpisania umowy, sala 203
2.
Grupa II
2
sierpień 2017 roku, spotkanie z uczniami oraz rodzicami w dniu podpisania umowy, sala 203
 
W sumie
4
 
 Obecność na zajęciach obowiązkowa. 

Moduł  IV – cd
Carving – kurs zawodowy dla II grupy z technikum żywienia i usług gastronomicznych
Prowadzący: Dariusz Ślusarczyk  Food Art
Lp. zajęć
Tematyka
Liczba godzin
Data, godzina, sala
1.
Kurs carvingu
6
6 kwiecień  2017 roku /czwartek/ godz. 08.00 – 14.00 sala: 15
2.
Kurs carvingu
6
7 kwiecień  2017 roku /piątek/
godz. 08.00 – 14.00 sala: 15
 
W sumie
12
 

Obecność na zajęciach obowiązkowa.
 

Grupy wymiany

Grupa I
podróż: lotnisko Kraków – Dublin 05.03.2017 ( wylot o godz. 11.15, lądowanie 13.25)
praktyka w Irlandii 06 – 31.03.2017
powrót: lotnisko Dublin – Rzeszów  01.04.2017 ( wylot o godz. 17.20, lądowanie 21.35)

1. Baran Weronika
2. Bednarczyk Anna
3. Bryndza Michał
4. Czapor Iwona
5. Czyż Elżbieta
6. Ćwiąkała Patrycja
7. Durda Karolina
8. Fabian Patrycja
9. Folta Roksana
10. Kot Honorata
11. Kowalczyk Kinga
12. Kudlik Aleksandra
13. Łuszcz Marcin
14. Nester Piotr
15. Podczaszy Dominika
16. Rychlińska Karolina
17.Salamon Patryk
18. Skarbek Patryk
19. Wandrowska Diana
20. Wyskiel Kamil


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupa II 
Podróż: lotnisko Kraków – Dublin 03.09.2017 r.
(wylot o godz. 11.15, lądowanie 13.25)
Praktyka w Irlandii: 4 – 29. 09. 2017 r.
Powrót: lotnisko Dublin – Rzeszów  30.09.2017 r.
(wylot o godz. 17.20, lądowanie 21.35)
 1. Adamska  Zuzanna
 2. Cierpiak Piotr
 3. Fal Dominika
 4. Fal Weronika
 5. Gocek Lidia
 6. Izdebska Ilona
 7. Kania Karol
 8. Kornecki Dariusz
 9. Kozimor  Alicja
 10. Kułak Aleksandra
 11. Kupka Łukasz
 12. Petejko Klaudia
 13. Podgórska Roksana
 14. Rokita Grzegorz
 15. Skoczołek Rafał
 16. Sokołowski Michał
 17. Steciuk Bartłomiej
 18. Turoń Marcin
 19. Wytyczak Jakub
 20. Żytka Aleksandra
Partnerzy

Your International Training (YIT) to irlandzka organizacja zajmująca się działalnością w zakresie usług związanych z tematyką rozwoju zawodowego i edukacji. Powstała ona w 2007 i od tego czasu organizuje praktyki zawodowe, programy stażowe, kursy języka angielskiego, programy językowo-kulturalne oraz profesjonalne szkolenia w zakresie wymiany doświadczeń.  Nasz partner szczególnie   promuje i organizuje projekty praktyk i staży, które pomagają uczniom i nauczycielom w wykorzystaniu zalet, jakie wynikają z możliwości rozwijania kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach europejskich programów edukacyjnych.  Europejskie programy mobilności Leonardo, a następnie Erasmus+ pozwalają firmie YIT na organizację praktyk i staży zawodowych dla nauczycieli, uczniów i studentów z całej Europy. Ich celem jest edukacja zawodowa, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników, ich perspektyw zawodowych przy jednoczesnym zwiększeniu kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego, co w dalszej perspektywie wpływa na ich konkurencyjność na rynku pracy. Firma Your International Training jest również organizatorem zawodowych kursów językowych i warsztatów na temat kultury, stylu życia oraz obyczajów w krajach Unii Europejskiej.
Firma mieści się w Mallow, w Hrabstwie  Cork  na południu Irlandii,  co umożliwia współpracę z wieloma instytucjami zajmującymi się szkoleniem zawodowym jak Mallow College of Further Education, FAS Training Centre (Narodowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Irlandii) czy też Cork Institute of Technology  jak i firmami o profilu działalności zgodnym z kierunkami kształcenia oferowanymi przez naszą szkołę, w tym zajmującymi się mechanizacją rolnictwa, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, weterynarią czy gastronomią. Firmy te od lat szkolą absolwentów lokalnych szkół zawodowych - dysponują więc doświadczeniem we współpracy z lokalnymi placówkami szkolenia zawodowego oraz instytucjami zajmującymi się aktywizacja zawodową.    Pozwoli to uczniom jak i kadrze zawodowej na zaznajomienie się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami dla ich dziedzin, zgodnymi z wymaganiami podstawy programowej dla praktyki zawodowej (przykładowe programy praktyki dla zawodów).
Ponadto, warunki zakwaterowania, pobytu oraz program kulturalny zaoferowane przez YIT okazały się konkurencyjne w stosunku do tych zaproponowanych przez innych potencjalnych partnerów. Pozwoli to naszym uczniom nie tylko na zdobycie doświadczeń zawodowych, ale i na rzeczywiste doświadczenie  irlandzkiego stylu życia u miejscowych rodzin, jak i poprawę warunków materialnych poprzez zastrzyk finansowy w postaci pokaźnego „kieszonkowego.”
Reasumując, współpraca z Your International Training pozwoli w pełni zrealizować założenia naszego projektu: wsparcie uczniów w zdobywaniu, rozwijaniu i wzbogacaniu kompetencji zawodowych, językowych, kulturowych oraz osobowościowych w środowisku międzynarodowym.

Program praktyk
 
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA
 I -  II DZIEŃ
Przepisy i zasady obowiązujące w zakładzie.
 • poznanie miejsca odbywania stażu,
 • zapoznanie uczestników z przepisami bhp i p.poż. oraz dotyczącymi miejsca praktyki,
 •  zagrożenia mogące wystąpić podczas odbywania praktyki zawodowej,
 • analiza zagrożeń w miejscu praktyki,
 • instruktaż stanowiskowy.
III - IV DZIEŃ                     
Dokumentacja w zakładzie.
 • zapoznanie z  zasadami prowadzenia dokumentacji,
 • wzory dokumentów,
 • analiza zapisów w dokumentacji,
 • ćwiczenia  w prowadzeniu dokumentacji. 
V - VI DZIEŃ
Wyposażenie zakładu praktyki.
 • wyposażenie zakładów w sprzęt  i jego zastosowanie,
 • dobór sprzętu do różnych zadań,
 • przygotowanie stanowiska do praktyk. 
VII - VIII DZIEŃ
Zadania przygotowawcze:
 • . przygotowanie maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych do naprawy. 
IX -  X DZIEŃ
Zadania przygotowawcze:
 • . przygotowanie maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych do naprawy. 
XI - XII DZIEŃ
 Diagnostyka:
 • rozpoznawanie usterek i uszkodzeń maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
 • dobór  narzędzi do naprawy pojazdów, maszyn i urządzeń  rolniczych,
 • dobór  przyrządów specjalistycznych do planowanej naprawy poszczególnych układów maszyn. 
XIII - XIV DZIEŃ
 Diagnostyka:
 •           rozpoznawanie usterek i uszkodzeń maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
 • dobór  narzędzi do naprawy pojazdów, maszyn i urządzeń  rolniczych,
 • dobór  przyrządów specjalistycznych do planowanej naprawy poszczególnych układów maszyn. 
XV - XVI DZIEŃ
Naprawa usterek:
 • wykonywanie obsługi i naprawy pojazdów rolniczych bez zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska (bhp). 
XVII - XVIII DZIEŃ           
 Naprawa usterek:
 • wykonywanie obsługi i naprawy pojazdów rolniczych bez zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska (bhp). 
XIX - XX DZIEŃ
Naprawa usterek:
 • wykonywanie obsługi i naprawy pojazdów rolniczych bez zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska (bhp).
 
TECHNIK SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 
I -  II DZIEŃ
 Przepisy i zasady obowiązujące w zakładzie.
 • poznanie miejsca odbywania stażu,
 • zapoznanie uczestników z przepisami bhp i p.poż. oraz dotyczącymi miejsca praktyki,
 • zapoznanie z regulaminami obowiązującymi w miejscu stażu. 
III - IV DZIEŃ
 Wykonywanie schematów do montażu urządzeń energetyki odnawialnej.
V - VI DZIEŃ
 Montaż układów zasilania urządzeń energetyki odnawialnej według schematu.
VII - VIII DZIEŃ
Dobór i łączenie sterowników do obsługi urządzeń energetyki odnawialnej.
IX -  X DZIEŃ
Pomiary i interpretacja danych w urządzeniach energetyki odnawialnej.
XI - XII DZIEŃ
Regulacja układów automatycznego sterowania urządzeniami energetyki odnawialnej.
XIII - XIV DZIEŃ
Ocena stanu technicznego urządzeń energetyki odnawialnej – usuwanie nieprawidłowości.
XV - XVI DZIEŃ
Pierwsze uruchomienie i przekazanie do użytkowania urządzeń energetyki odnawialnej.
XVII - XVIII DZIEŃ                      
 Inwentaryzacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
XIX - XX DZIEŃ
Analiza dokumentacji, sporządzanie notatek.
 
TECHNIK WETERYNARII
 I -  II DZIEŃ
Przepisy i zasady obowiązujące w zakładzie.
 • poznanie miejsca odbywania stażu,
 • zapoznanie uczestników z przepisami bhp i p.poż. oraz dotyczącymi miejsca praktyki,
 • nadzór sanitarny w Irlandii,
 • instytucje zajmujące się nadzorem sanitarnym w Irlandii,
 • instruktaż stanowiskowy. 
III - IV DZIEŃ
Dokumentacja weterynaryjna.
 • zapoznanie z  zasadami prowadzenia dokumentacji weterynaryjnej,
 • wzory dokumentów,
 • analiza zapisów w dokumentacji,
 • ćwiczenia  w prowadzeniu dokumentacji weterynaryjnej. 
V - VI DZIEŃ
 Zasady ochrony zdrowia człowieka i zwierząt.
 • zagrożenia mogące wystąpić podczas odbywania praktyki zawodowej,
 • przyczyny i możliwe skutki zagrożenia czynnikami  niebezpiecznymi w praktycznym działaniu,
 • analiza zagrożeń w miejscu praktyki. 
VII - VIII DZIEŃ
Różne czynniki możliwe w weterynarii.
 • analiza czynników szkodliwych,
 • analiza czynników uciążliwych,
 • analiza możliwych skutków zagrożeń,
 • sformułowanie wniosków. 
IX -  X DZIEŃ
 Dostępne środki ochrony.
 • podstawy zaopatrzenia i stosowania środków ochrony indywidualnej,
 • obowiązujące w Irlandii przepisy,
 • porównanie przepisów irlandzkich z polskimi. 
XI - XII DZIEŃ
 Ochrona indywidualna.
 • identyfikacja zagrożeń,
 • dobór środków ochrony indywidualnej,
 • wybrane prace, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej,
 • wybrane prace, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej. 
XIII - XIV DZIEŃ
 Wyposażenie zakładów weterynaryjnych.
 • wyposażenie zakładów weterynaryjnych w  sprzęt  i jego zastosowanie,
 • dobór sprzętu do różnych zadań,
 • przygotowanie stanowiska do praktyk. 
XV - XVI DZIEŃ
Diagnostyka weterynaryjna.
XVII - XVIII DZIEŃ           
 Zabiegi weterynaryjne.
XIX - XX DZIEŃ
 Zabiegi weterynaryjne.
Program stażu może ule.gać zmianom wynikającym  np.  z sytuacji w danym dniu w zakładzie praktyk.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
I -  II DZIEŃ Przepisy i zasady obowiązujące w gastronomii.
 • poznanie miejsca odbywania stażu,
 • zapoznanie uczestników z przepisami bhp i p.poż. oraz dotyczącymi żywienia zbiorowego,
 • nadzór sanitarny w Irlandii,
 • instytucje zajmujące się nadzorem sanitarnym w Irlandii,
 • instruktaż stanowiskowy. 
III - IV DZIEŃ Magazynowanie i obróbka wstępna surowców.
 • zapoznanie z zasadami magazynowania surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • zasady obróbki wstępnej surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • urządzenia do mycia, sortowania, usuwania części niejadalnych i rozdrabniania – zasada ich działania i obsługiwanie,
 • ćwiczenia w myciu, sortowaniu, usuwaniu części niejadalnych i rozdrabnianie surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 
V - VI DZIEŃ  Obróbka termiczna surowców.
 • warunki obróbka termiczna surowców – gotowanie, smażenie, pieczenie, duszenie,
 • urządzenia do obróbki wstępnej, zasada ich działania i obsługiwanie,
 • ćwiczenia w sporządzaniu potraw, w tym dań regionalnych w/w metodami. 
VII - VIII DZIEŃ  Obróbka chłodnicza surowców.
 • rodzaje obróbki chłodniczej surowców – chłodzenie i zamrażanie,
 • urządzenia do obróbki chłodniczej, zasada ich działania i obsługiwanie,
 • ćwiczenia w sporządzaniu potraw w/w metodami. 
IX -  X DZIEŃ  Odpady i resztki kuchenne.
 • zasady i sposoby zagospodarowania odpadów kuchennych,
 • sortowanie odpadów kuchennych organicznych i nieorganicznych,
 • sprzęt i urządzenia niezbędne w usuwaniu odpadów żywnościowych,
 • analiza zagrożeń wynikających z powstawania odpadów kuchennych – ćwiczenia.
XI - XII DZIEŃ Naczynia stołowe i kuchenne – utrzymanie higieny w kuchni.
 • zapoznanie z zasadami utrzymania higieny w kuchni,
 • urządzenia do mycia i wyparzania naczyń,
 • suszenie naczyń,
 • rodzaje stosowanych detergentów,
 • przygotowanie naczyń do mycia,
 • dobieranie detergentów,
 • obsługa urządzeń myjących.
XIII - XIV DZIEŃ Jadłospis –zasady układania.
 • ćwiczenia teoretyczne w sporządzaniu jadłospisów z uwzględnieniem kuchni niemieckiej,
 • zasady sporządzania poszczególnych rodzajów posiłków,
 • planowanie posiłków w zakładach z pełnym wyżywieniem, dobór wyżywienia do grup,
 • sporządzenie przykładowego  całodziennego jadłospisu. 
XV - XVI DZIEŃ Wyposażenie zakładów gastronomicznych.
 • wyposażenie zakładów gastronomicznych w drobny sprzęt (sztućce i zastawa stołowa) i jego zastosowanie,
 • dobór naczyń do różnego rodzaju posiłków i potraw,
 • przygotowanie stołów i sal na przyjęcie,
 • nakrywanie i dekoracja stołów,
 • ćwiczenia w przygotowaniu sali konsumpcyjnej, 
XVII - XVIII DZIEŃ Obsługa sali konsumpcyjnej.                       
 • techniki podawania do stołu,
 • zasady podawania potraw,
 • zasady zbierania naczyń po posiłkach,
 • ćwiczenia w podawaniu do stołu  i zbieraniu naczyń. 
XIX - XX DZIEŃ Obsługa konsumenta.
 • kultura osobista i etyka zawodowa pracowników obsługi,
 • higiena i ubiór pracowników obsługi,
 • organizacja pracy pracowników,
 • ćwiczenia w obsługiwaniu konsumentów. 
Program stażu może ulegać zmianom wynikającym  np.  z sytuacji w danym dniu w zakładzie praktyk, ilości gości, pracy kuchni, itp.