Szkoła w programie

  • 01 czerwca 2015 22:19
SZKOŁA W PROGRAMIE ERASMUS +
Mobilność edukacyjna
 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach organizuje zebranie informacyjne dotyczące realizacji programu ERASMUS+ (wyjazd na praktykę zawodową w Niemczech). Tytuł projektu: Moje wykształcenie – moja szansa, nr umowy 2014-1-PL01-KA102-001448.
Na spotkanie zapraszamy uczniów wraz z rodzicami, następujących klas: I BTR technik mech. rolnictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, II BT technik mech. rolnictwa, I FTH technik architektury krajobrazu, I LTP technik żywienia i usług gastronomicznych, 2 JTH technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu.
Podczas spotkania zostaną omówione następujące kwestie: cele oraz etapy realizacji projektu, zasady uczestnictwa praktykantów w przygotowaniu do praktyki, zasady rekrutacji praktykantów.
Uczniowie którzy brali udział w poprzednim projekcie LEONARDO DA VINCI nie mogą uczestniczyć w programie ERASMUS+.
Zebranie odbędzie się dnia 08.06.2015 r.(poniedziałek)  godzina 17.00, sala konferencyjna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach (parter nowego budynku hali sportowej).
Koordynator projektu
Grzegorz Pińczuk
 
PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW

1. Projekt:   „Moje wykształcenie - moja szansa!”, nr umowy  2014-1-PL01-KA102-001448. Projekt jest skierowany do 20 uczniów klas drugich (plus maksymalnie 4 osób rezerwowych) Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach. W chwili realizacji projektu będą to uczniowie klas drugich i trzecich  kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu. Uczestnik projektu musi w stopniu podstawowym znać język niemiecki, mieć wysoką średnią ocen, wykazać się wysoką frekwencją na zajęciach szkolnych oraz bardzo dobrym zachowaniem. Przed wyjazdem na praktykę do Niemiec uczniowie muszą pozytywnie zaliczyć  dodatkowe zajęcia min. z języka niemieckiego, znajomości zwyczajów i tradycji w Niemczech, sprawnego pisania sprawozdań. W okresie wrzesień  - październik 2015 roku uczniowie na cztery tygodnie wyjadą do Niemiec, gdzie będą doskonalić umiejętności zawodowe oraz podnosić kompetencje językowe. W zależności od kierunku kształcenia będzie  to praktyka pozwalająca poszerzać kompetencje zawodowe oraz zdobyć nowe doświadczenia. Oprócz zajęć praktycznych dla uczniów została przygotowana oferta zajęć związanych z poznawaniem Niemiec.
2. Partnerzy projektu:
Instytucja wysyłająca:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach
Instytucja przyjmująca:
Europa-Direkt e.V. Institut für interkulturelle und europäische Studien – Drezno.
3. Kryteria uczestnictwa w projekcie:
a. Wypełnienie przez ucznia podania o praktykę oraz złożenie do koordynatora projektu (w terminie podanym na tablicy ogłoszeń).
b. Systematyczne zapoznawanie się z informacjami zamieszczonymi na tablicy przeznaczonej na potrzeby ww. projektu oraz informacjami publikowanymi na szkolnej stronie internetowej.
c. Udział rodziców ucznia w szkolnym spotkaniu informacyjnym.
d. Weryfikacja i ocena informacji o kandydacie wynikająca z podania  oraz kryteriów zamieszczonych  w Przewodniku pkt 6. c.
4. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:
- Dyrektor ZS CKR im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej
w Nowosielcach – mgr inż. Józef Gocko,
- Koordynator projektu – mgr inż. Grzegorz Pińczuk.
5. Zasady rekrutacji i kryteria naboru praktykantów:
a. Rekrutacja na praktykę w ramach Programu Erasmus+ przeprowadzana jest w formie konkursu.
b. Rekrutacji uczniów dokonuje komisja w składzie:
- Dyrektor ZS CKR Nowosielce – mgr inż. Józef Gocko,
- Koordynator projektu – mgr inż. Grzegorz Pińczuk,
- Opiekun praktykantów – mgr Halina Kwolek,
- Kierownik szkolenia praktycznego – mgr inż. Augustyn Goc.
c. Do uczestnictwa w programie uprawnione są osoby, które:
- są uczniami ZS CKR Nowosielce,
- uczęszczają do klasy drugiej i trzeciej (wybranych zawodów)
- uczą się w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu,
- otrzymują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych,
- posiadają przynajmniej dostateczne oceny z języka polskiego oraz języka niemieckiego,
- wykazują chęć  współżycia w grupie rówieśniczej, potrafią porozumieć się z drugą osobą, nie wywołują konfliktów,
- dobrze zachowują się na zajęciach szkolnych,
- z zachowania posiadają ocenę poprawną lub wyższą.
6. Przygotowanie do praktyki:
- uczniowie zakwalifikowani do udziału w praktyce będą obowiązkowo uczestniczyć w programie przygotowań pedagogicznych, kulturowych,  językowych oraz kursach i szkoleniach zawodowych,
- harmonogram zajęć będzie udostępniony na szkolnej tablicy informacyjnej oraz na szkolnej stronie internetowej,
- uczeń może opuścić i usprawiedliwić tylko 2 godziny zajęć,
- przed wyjazdem do Niemiec praktykant musi podpisać umowę o staż oraz inne wymagane dokumenty,
- nieobecność na zajęciach przygotowawczych będzie skutkować skreśleniem z listy uczestników projektu.
7. W trakcie praktyki i po jej zakończeniu uczeń zobowiązuje się:
- dołożyć wszelkich starań do rzetelnej  realizacji w całości programu praktyk,
- ściśle przestrzegać regulaminu praktyk, pod rygorem wykluczenie
z uczestnictwa w projekcie,
- przestrzegać zasad bhp,
- codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania praktyki,
- realizować zlecone zadania,
- uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas stażu,
- na bieżąco informować opiekuna szkolnego o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na przebieg praktyki,
- w wyznaczonym przez koordynatora projektu terminie przybyć na spotkanie w szkole, aby przygotować i złożyć raport uczestnika
w systemie Mobility Tool,
- uczestniczyć w działaniach promujących rezultaty praktyki w ramach programu Erasmus+.
 

Dane instytucji partnerskiej


Europa-Direkt e.V. Institut für interkulturelle und europäische Studien
Numer PIC: 947518990
Numer KRS (jeśli dotyczy) lub numer REGON
VR 2888 – Vereinsregister: Amtsgericht Dresden
 
Adres siedziby stowarzyszenia:                        Adres do korespondencji:
Europa-Direkt e.V.                                            Europa-Direkt e.V.
Wurzener Str. 35                                              PF 10 08 62
01127 Dresden                                                 01078 Dresden
 
Kraj: Niemcy / Deutschland
Region: Sachsonia / Sachsen
Strona internetowa: www.europa-direkt.com
E-mail: europa.direkt@googlemail.com
Telefon: 0049 351 25 10 604
 
Cele i działania instytucji:
Stowarzyszenie Europa Direkt jest Organizacją Pożytku Publicznego, mającą swoją siedzibę w Dreźnie. Od niemal 20 lat organizuje międzykulturowe projekty wymian młodzieży dla studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szkolenia dla animatorów wymian młodzieży, tandemy językowe, wizyty studyjne, konferencje oraz projekty mobilności programu Erasmus + we współpracy z parnterami z Polski, Francji i Hiszpanii.

Działania i doświadczenie instytucji w dziedzinie, której dotyczy projekt:
Jedną z głównych grup docelowych stowarzyszenia Europa-Direkt e.V. jest młodzież kształcąca się w w różnych kierunkach zawodowych. Do realizowanych projektów należą zarówno projekty mobilności, wymiany młodzieży, jak i wiyzty studyjne. W związku z powyższym stowarzyszenie posiada liczne kontakty z przedsiębiorstwami oraz placówkami oświatowymi szkolnictwa zawodowego w całych Niemczech.
 
Doświadczenie pracowników instytucji w dziedzinie, której dotyczy projekt:
Zespół stowarzyszenia Europa-Direkt e.V. składa się z 4 osób, posiadających kwalifikacje do organizowania i prowadzenia międzykulturowych projektów o charakterze edukacyjnym. W kadrze stowarzyszenia znajdują się również osoby będące trenerami w zakresie pedagogiki międzykulturowej. Zespół stowarzyszenia posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji, koordynowaniu i realizacji międzynarodowych projektów o charakterze edukacyjnym.

 
 
Program praktyk
  
Projekt będzie zrealizowany przy udziale 20 uczestników przygotowujących się w ZSCKR w Nowosielcach w poszczególnych zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik architektury krajobrazu oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.
Program mobilności dla zawodu; Technik żywienia i usług gastronomicznych: (praca 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, czynności wykonywane w różnej kolejności i dniach w zależności od zapotrzebowania i decyzji opiekuna - osoby koordynującej pracę stażysty)
- przejście instruktażu szkoleniowego z zakresu BHP i p. poż,
- poznanie i przyswojenie zasad organizacji stanowiska pracy pod kątem zasad HACCP, BHP i p.poż.,
- rozróżnianie i przestrzeganie procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne żywności
- instruktaż stanowiskowy, zapoznanie się ze sprzętem oraz narzędziami obsługiwanymi na stanowisku
- klasyfikowanie żywności w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej
- interpretowanie oznakowania żywności
- zabezpieczenie surowców i wyrobów gotowych przed zepsuciem przy wykorzystaniu aparatury chłodniczej
- rozróżnianie maszyn, urządzeń i sprzętu stosowanego w produkcji gastronomicznej
- wykonywanie obróbki ręcznej, mechanicznej oraz termicznej surowców i półproduktów
- mycie, obieranie, krojenie, dzielenie na części artykułów spożywczych: warzywa, mięsa, sery, sosy smażenie na urządzeniach gazowych i elektronicznych
- przygotowywanie artykułów przy pomocy krajalnicy, miksera
- porcjowanie ciasta na pizzę, nakładanie składników na pizzę i pilnowanie procesu pieczenia smażenia naleśników, frytek itp., gotowanie makaronu 
- przygotowywanie sałatek, sosów
- panierowanie, obsmażanie, gotowanie: warzyw, jarzyn, mięs
- dobieranie surowców do sporządzania potraw i napojów
- sporządzanie półproduktów oraz potraw i napojów
- dobieranie zastawu stołowego do ekspedycji potraw i napojów
- wykonywanie czynności porządkowych, rozliczanie sprzętu i zastawu po wykonaniu  określonych czynności gastronomicznych.
Program mobilności dla zawodu; Technik architektury krajobrazu: (praca 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, czynności wykonywane w różnej kolejności i dniach w zależności od zapotrzebowania i decyzji opiekuna - osoby koordynującej pracę stażysty)
- przejście instruktażu szkoleniowego z zakresu BHP i p. poż,
- poznanie i przyswojenie zasad organizacji stanowiska pracy pod kątem zasad BHP i p.poż.
- instruktaż stanowiskowy, zapoznanie się ze sprzętem oraz narzędziami obsługiwanymi na stanowisku
- przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu
- dobieranie narzędzi i sprzętu do prac związanych z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych
- wykonywanie podstawowych prac uprawowych i pielęgnacyjnych w parkach i ogrodach
- ocenianie stanu roślin przeznaczonych do urządzania konkretnych obiektów architektury krajobrazu
- przygotowywanie rośliny do transportu, składowania i sadzenia
- wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
- przygotowywanie gleby do sadzenia roślin ozdobnych
- dobieranie elementów wyposażenia do różnych obiektów architektury krajobrazu
- wykonywanie zabiegów związanych z konserwacją elementów małej architektury krajobrazu
- posługiwanie się narzędziami, urządzeniami i sprzętem ogrodniczym
- wykonywanie poszczególnych zabiegów stosowanych w pielęgnacji terenów zieleni
- wykonywanie podstawowej dokumentacji projektowej.
Program mobilności dla zawodu; Technik mechanizacji rolnictwa: (praca 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, czynności wykonywane w różnej kolejności i dniach w zależności od zapotrzebowania i decyzji opiekuna - osoby koordynującej pracę stażysty)
- przejście instruktażu szkoleniowego z zakresu BHP i p. poż,
- poznanie i przyswojenie zasad organizacji stanowiska pracy pod kątem zasad BHP i p.poż.
- instruktaż stanowiskowy, zapoznanie się ze sprzętem oraz narzędziami obsługiwanymi na stanowisku
- dobieranie  maszyny, urządzenia i narzędzia rolniczego do wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą
- wykonywanie agregatowania maszyn i narzędzi rolniczych
- ocenianie stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie po wykonaniu prac w gospodarstwie rolnym
- ocenianie stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń ogólnie stosowanych w gospodarstwie
- rozpoznawanie usterek i uszkodzeń pojazdów stosowanych w rolnictwie
- przygotowywanie pojazdów, maszyn i narzędzi stosowanych w gospodarstwie do naprawy
- dobieranie narzędzi do naprawy pojazdów stosowanych w rolnictwie
- wykonywanie wymiany części i zespołów pojazdów, maszyn i narzędzi
- ocenianie jakości wykonanego montażu
- sporządzanie zapotrzebowanie na materiały eksploatacyjne
- kontrolowanie stanu technicznego maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w budynkach inwentarskich.
Uczestnicy wezmą udział w programie realioznawczo-kulturowym, realizowanym w czasie wolnym od pracy. Program ten będzie obejmował: zwiedzanie Drezna, połączone z wizytą w muzeum transportu 'Verkehrsmuseum Dresden',  wizytę w Saksonii Szwajcarskiej, wędrówkę do Twierdzy Königstein oraz jej zwiedzanie z przwodnikiem słuchawkowym, wędrówkę po formacjach skalnych w miejscowości Kurort Rathen,  zwiedzanie Lipska z przewodnikiem oraz wizytę w muzeum historycznym 'Zeitgeschichtliches Forum Leipzig',  poznawanie technologi maszyn rolniczych w trakcie wizyty w zakładzie sprzedającym i serwisującym maszyny rolnicze firmy CLASS, poznawanie technologii produkcji serów podczas wizyty w wybranej serowarni.