Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  • 06 grudnia 2019 21:49
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z siedzibą w Nowosielcach, ul. Heleny Gniewosz 160, kod pocztowy 38-530 Zarszyn, adres e-mail: sekretariat@zsckr-nowosielce.pl, tel. 13 46 53980.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust. 1b RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach w celu realizacji zadań związanych z realizacją umowy.
Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Pan Leszek Proszowski,
adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt tutejszej jednostki.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym /warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach, tel.: 13 4653980, mail: sekretariat@zsckr-nowosielce.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZSCKR w Nowosielcach możliwy jest pod numerem tel. nr. 32 3314808, 502639006 lub adresem email: nowator@nowator.edu.pl.
3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa.
5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 90 dni.
6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.