Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 • 06 grudnia 2019 21:49
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z siedzibą w Nowosielcach, ul. Heleny Gniewosz 160, kod pocztowy 38-530 Zarszyn, adres e-mail: sekretariat@zsckr-nowosielce.pl, tel. 13 465 39 80.
 2. Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Pan Leszek Proszowski, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl, lub tel. 32/331 48 08.
 3. Pani/Pana dane osobowe, w postaci zawartych we wniosku danych identyfikacyjnych oraz kontaktowych, będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z rozpoznaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

W wypadku zaistnienia konieczności wydania w Pani/Pana sprawie decyzji administracyjnej może zaistnieć potrzeba uzupełnienia danych osobowych o adres korespondencyjny, stosownie do wymagań wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a następnie przez okres wskazany w przepisach prawa, m.in. przewidziany dla celów archiwizacji okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt jednostki.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz ich przenoszenia. Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w sytuacjach określonych przepisami prawa oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.