Szkoła w programie Nowa jakość kształcenia zawodowego

  • 20 lutego 2017 11:51
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
ogłasza nabór uczniów Technikum ZSCKR i nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSCKR
 do udziału w projekcie

Pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 osi priorytetowej - IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadami określonymiw Regulaminie Rekrutacji i harmonogramem realizacji kursów, szkoleń i staży.
Termin składania formularzy w I edycji projektu:

Dla nauczycieli na kursy i szkolenia do 28.02.2017r.
Dla uczniów na kursy i szkolenia do 28.02.2017r.
Dla uczniów na staże zawodowe do 28.02.2017r.
 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Rekrutacji i uczestnictwa. Niezbędne wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej szkoły: http://zsckr-nowosielce.pl oraz w biurze projektu (sala nr 4) w budynku głównym szkoły ZSCKR w Nowosielcach