Szkoła w programie

 • 20 listopada 2012 21:43
 
Projekt mobilności nr 2012–1–PL1–LEO01–27281 pt.
Moje doświadczenia – moja przyszłość: praktyki zawodowe uczniów ZS CKR Nowosielce w Niemczech
 
realizowany jest w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci.
Okres przeznaczony na  działania w ramach ww. programu:
29 X 2012 r. – 31 XII 2013 r.
 

PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW

1. Czym jest program Leonardo da Vinci?
Program Leonardo da Vinci to jeden z europejskich programów edukacyjnych. Jego podstawowym założeniem jest budowa Europy bez granic w celu: poprawy jakości kształcenia, nadania edukacji wymiaru europejskiego, promowania równych szans w dostępie do oświaty, pogłębiania znajomości języków oraz tradycji państw członkowskich Unii Europejskiej, propagowania wspólnych wartości i dziedzictwa kulturowego, wykorzystania do kształcenia zawodowego najnowszych technologii, a także zachęcania uczniów do mobilności, której celem będzie zdobywanie nowych doświadczeń oraz kompetencji zawodowych. Program Leonardo da Vinci daje uczestnikom możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej i organizacji wyjazdów na staże czy praktyki zagraniczne.
2. Projekt: Moje doświadczenia – moja przyszłość: praktyki zawodowe uczniów ZS CKR Nowosielce w Niemczech.
Projekt jest skierowany do 20 uczniów klas drugich ( plus maksymalnie 6 osób rezerwowych) Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach. W chwili realizacji projektu będą to uczniowie klas drugich i trzecich  kształcących się w zawodzie technik rolnik, technik agrobiznesu oraz technik architektury krajobrazu. Uczestnik projektu musi w stopniu podstawowym znać język niemiecki, mieć wysoką średnią ocen, wykazać się wysoką frekwencją na zajęciach szkolnych oraz bardzo dobrym zachowaniem. Przed wyjazdem na praktykę do Turyngii uczniowie muszą pozytywnie zaliczyć  dodatkowe zajęcia min. z języka niemieckiego, znajomości zwyczajów i tradycji w Niemczech, sprawnego pisania reportaży i sprawozdań, a także kursy min. florystyczny i kuchni na wsi. W okresie maj – czerwiec 2013 roku oraz wrzesień  - październik 2013 roku uczniowie na cztery tygodnie wyjadą do Niemiec, gdzie będą doskonalić umiejętności zawodowe oraz podnosić kompetencje językowe. W zależności od kierunku kształcenia będzie  to praktyka związana z pielęgnacją terenów zieleni, sadzeniem drzew i krzewów, organizacją przestrzeni itp. Praktykanci będą przebywać w grupach dwuosobowych, co ma wpływ na samodzielność wykonywanych przez nich czynności. Oprócz zajęć praktycznych dla uczniów została przygotowana szeroka oferta zajęć związanych z poznawaniem Niemiec, np.: zwiedzanie Weimaru, Eisenach, Coburga. Po zakończeniu praktyki uczniowie zgromadzą cenne dokumenty, które pomogą im w ubieganiu  się o pracę np.: certyfikat Europass.
3. Partnerzy projektu:
Instytucja wysyłająca:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach
Instytucja przyjmująca:
Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH,  Oberland 8, 98749 Siegmundsburg, Turyngia, Niemcy – przedsiębiorstwo usługowe z zakresu noclegu, wyżywienia oraz  organizacji czasu wolnego na wsi.
4. Kryteria uczestnictwa w projekcie:
a. Wypełnienie przez ucznia podania o praktykę oraz złożenie do koordynatora projektu (w terminie podanym na tablicy ogłoszeń).
b. Systematyczne zapoznawanie się z informacjami zamieszczonymi na tablicy przeznaczonej na potrzeby ww. projektu oraz informacjami publikowanymi na szkolnej stronie internetowej.
c. Udział rodziców ucznia w szkolnym spotkaniu informacyjnym.
d. Weryfikacja i ocena informacji o kandydacie wynikająca z podania  oraz kryteriów zamieszczonych  w Przewodniku pkt 6c, przekazanych do informacji na tablicy ogłoszeń.
5. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:
- Dyrektor ZS CKR im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach – mgr inż. Józef Gocko,
- Koordynator projektu – mgr Robert Piechocki.
6. Zasady rekrutacji i kryteria naboru praktykantów:
a. Rekrutacja na praktykę w ramach Programu Leonardo da Vinci przeprowadzana jest w formie konkursu.
b. Rekrutacji uczniów dokonuje komisja w składzie:
- Dyrektor ZS CKR Nowosielce – mgr inż. Józef Gocko,
- Koordynator projektu, opiekun praktykantów – mgr Robert Piechocki,
- Opiekun praktykantów – mgr Halina Kwolek,
- Kierownik szkolenia praktycznego – mgr inż. Augustyn Goc.
c. Do uczestnictwa w programie uprawnione są osoby, które:
- są uczniami ZS CKR Nowosielce,
- w roku szkolnym 2012/13 uczęszczają do klasy 2 FTM oraz 2 BTH,
- uczą się w zawodzie technik rolnik, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu,
- otrzymują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych,
- posiadają przynajmniej dostateczne oceny z języka polskiego oraz języka niemieckiego,
- wykazują się umiejętnym współżyciem w grupie rówieśniczej, potrafią porozumieć się
   z drugą osobą, nie wywołują konfliktów,
- dobrze zachowują się na zajęciach szkolnych,
- z zachowania posiadają ocenę poprawną lub wyższą.
d. Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd do Niemiec powinien:
 - złożyć u koordynatora podanie do 12 listopada 2012 roku,
 - zadeklarować chęć uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych.
e. Podstawą zakwalifikowania ucznia jest protokół sporządzony i podpisany przez komisję rekrutacyjną, w którym zostanie uzasadniona decyzja związana z wyborem lub odrzuceniem podań poszczególnych kandydatów.
7. Przygotowanie do praktyki:
- uczniowie zakwalifikowani do udziału w praktyce będą obowiązkowo uczestniczyć w programie przygotowań pedagogicznych, kulturowych,  językowych oraz kursach zawodowych,
- zajęcia będą podzielone na moduły,
- harmonogram zajęć będzie udostępniony na szkolnej tablicy informacyjnej oraz na szkolnej stronie internetowej,
- uczeń może opuścić i usprawiedliwić tylko 2 godziny zajęć,
- przed wyjazdem do Niemiec praktykant musi podpisać umowę o staż oraz inne wymagane dokumenty,
- nieobecność na zajęciach przygotowawczych będzie skutkować skreśleniem z listy uczestników projektu.
8. W trakcie praktyki i po jej zakończeniu uczeń zobowiązuje się:
- dołożyć wszelkich starań do rzetelnej  realizacji w całości programu praktyk,
- ściśle przestrzegać regulaminu praktyk, pod rygorem wykluczenie z uczestnictwa w projekcie,
- przestrzegać zasad bhp,
- codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania praktyki,
- realizować zlecone zadania,
- uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas stażu,
- na bieżąco informować opiekuna szkolnego o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na przebieg praktyki,
- w trakcie praktyki codziennie sporządzać wpisy w dzienniczku praktyk, które będą podstawą do wystawienia oceny  zaliczającej praktykę,
- każda grupa praktykantów sporządzi prezentację multimedialną z przebiegu praktyki, aby społeczności szkolnej zaprezentować wspomnienia z Niemiec,
- w wyznaczonym przez koordynatora projektu terminie przybyć na spotkanie w szkole, aby przygotować i złożyć raport uczestnika w systemie Mobility Tool,
- uczestniczyć w działaniach promujących rezultaty praktyki w ramach programu Leonardo da Vinci.
9. Przydatne strony internetowe:
www.leonardo.org.pl
www.frse.org.pl
www.europass.frse.org.pl
 

PARTNERZY W NIEMCZECH

Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH
Oberland 8
98749 Siegmundsburg
Turyngia
www.urlaub-anbieter.com
 
UM facility management GmbH
Muhlstrasse 35
99817 Eisenach
Turyngia
 
Hotel Waldhotel Rennsteighohe
Am Rothenberg 1
98711 Frauenwald
Turyngia
www.waldhotel.rennsteighoehe.de
 
Pension zum alten Bauernhof
Hongedaer Str. 11
99998 Bollstedt
Turyngia
www.pension-zum-alten-bauernhof-bollstedt.de
 
Thuringer Waldblick Boxberg GmbH
Boxberg 86
99894 Leinatal bei Gotha
Turyngia
www.hotel-thuringerwaldblick.de
 
Waldhotel Feldbachtal
Schulweg 3
98739 Lichte
Turyngia
www.waldhotel-feldbachtal.de
 

PROGRAM POBYTU UCZNIÓW ZS CKR NOWOSIELCE

Pierwszy tydzień pobytu uczniów w Turyngii przeznaczony jest na wycieczki edukacyjne oraz zajęcie integracyjne. Program opracowany wspólnie z partnerami z Niemiec obejmuje:
 • zwiedzanie Weimaru, a szczególnie Parku i Ogrodu Goethego,
 • wizytę w Erfurcie – Park i Muzeum Ogrodnictwa,
 • zapoznanie z pracą stadniny koni rasy Haflinger w miejscowości  Saalfeld,
 • udział w pokazie konnym lub turnieju źrebiąt w Moritzburgu,
 • zajęcia w stacji unasienniania zwierząt w miejscowości Mihla,
 • zwiedzanie Zamku Rosenau w Coburgu,
 • zwiedzanie Erfurtu, wizyta w ogrodzie zoologicznym,
 • samodzielne owocobranie w sadzie – Gierstadt,
 • zwiedzanie Eisenach – ogród Karthausgarten,
 • zajęcia w szkółce leśnej w miejscowości Oberdorla,
 • zajęcia integracyjne oraz ćwiczenia zespołowe jako kontynuacja warsztatów: Stosunki międzyludzkie, przeprowadzonych w Nowosielcach.

Pozostałe trzy tygodnie praktyki to praca w dwuosobowych zespołach. Czynności możliwe do wykonania:

 • pielęgnacja rabatek kwiatowych,
 • pielęgnacja dróg hotelowych,
 • dbanie o powierzchnię leśną wokół hotelu,
 • projektowanie i wykonanie dekoracji,
 • projektowanie grządek kwiatowych,
 • przycinanie żywopłotu,
 • pielęgnacja trawników,
 • prace przy układaniu chodnika,
 • pielęgnacja koni, kur, przepiórek,
 • zamiatanie liści,
 • sadzenie drzew i krzewów,
 • pielęgnacja kompostu,
 • sadzenie i koszenie trawy,
 • przesadzanie roślin,
 • zabudowa powierzchni terenów zielonych,
 • pomoc przy przyrządzaniu potraw,
 • inne prace typowe dla turystyki małych miejscowości i turystyki na wsi.