Informacje KKZ - pszczelarz

  • 13 grudnia 2020 20:09
Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Nowosielcach informuje, że trwa nabór w roku szkolnym 2022/2023 na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie Pszczelarz – kwalifikacja ROL.03. - Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 
 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest w zakresie jednej kwalifikacji. Słuchaczem kursu może być:
- absolwent gimnazjum, legitymujący się świadectwem ukończenia gimnazjum;
- absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej, absolwenci techników i szkół wyższych.
Kurs jest zorganizowany w formie zaocznej. Zajęcia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne i odbywają się w piatki i soboty w cyklu co dwa tygodnie. Kurs trwa trzy semestry.
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs zobowiązani są złożyć wniosek w formie papierowej w sekretariacie Szkoły oraz zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do podjęcia nauki w zawodzie.
 
 
 
CHARAKTERYSTYKA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO
ZAWÓD: PSZCZELARZ 612302
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent KKZ w zawodzie pszczelarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej:
1) zakładania i prowadzenia gospodarstwa pszczelarskiego;
2) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;
3) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM TEORETYCZNYM
- produkcja roślinna, - podstawy pszczelarstwa, - chów i hodowla pszczół, - gospodarka pasieczna, - wykorzystywanie zasobów bazy pożytkowej, - przepisy ruchu drogowego T, - technika w rolnictwie, - działalność gospodarcza w rolnictwie, - język angielski zawodowy.
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM ORGANIZOWANE W FORMIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
- zajęcia praktyczne produkcja roślinna, - zajęcia praktyczne produkcja pasieczna, - zajęcia praktyczne technika w rolnictwie.
 
Egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikację (ROL.03.) odbywa się pod zakończeniu semestru III.
Zajęcia indywidualne ze słuchaczem:
− nauka jazdy w zakresie kategorii T, zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami,
− nauka pracy i eksploatacji agregatów maszynowych w wymiarze co najmniej 6 godzin.
Słuchacz jest przygotowywany do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy odpowiedniej kategorii, zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.
Słuchacz jest przygotowywany do uzyskania uprawnienia do prowadzenia doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 1310, z późn. zm.).
MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE
Absolwent KKZ w zawodzie pszczelarz po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik pszczelarz po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs zobowiązani są złożyć wniosek w formie papierowej w sekretariacie Szkoły oraz zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do podjęcia nauki w zawodzie.
 
Kontakt:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej
w Nowosielcach
Nowosielce, ul. Heleny Gniewosz 106
38 - 530 Zarszyn
tel. 13 4653980
sekretariat@zsckr-nowosielce.pl