Przewodnik dla uczniów

  • 27 lutego 2014 20:56

PROGRAM: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

LEONARDO DA VINCI

PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW

PROJEKT:

Moje doświadczenia kształtują moja przyszłość- praktyki zawodowe uczniów ZS CKR Nowosielce w Niemczech

Nr umowy: ESF01 – 2013 – 1 – PL1 – LEO01 - 38130

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo.

Nowosielce, dnia 27 lutego 2014 roku.

1. Czym jest program Leonardo da Vinci?

Program Leonardo da Vinci to jeden z europejskich programów edukacyjnych. Jego podstawowym założeniem jest budowa Europy bez granic w celu: poprawy jakości kształcenia, nadania edukacji wymiaru europejskiego, promowania równych szans w dostępie do oświaty, pogłębiania znajomości języków oraz tradycji państw członkowskich Unii Europejskiej, propagowania wspólnych wartości i dziedzictwa kulturowego, wykorzystania do kształcenia zawodowego najnowszych technologii, a także zachęcania uczniów do mobilności, której celem będzie zdobywanie nowych doświadczeń oraz kompetencji zawodowych. Program Leonardo da Vinci daje uczestnikom możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej i organizacji wyjazdów na staże czy praktyki zagraniczne.

2. Projekt: Moje doświadczenia kształtują moja przyszłość -  praktyki zawodowe uczniów ZS CKR Nowosielce w Niemczech.

Projekt jest skierowany do 20 uczniów klas pierwszych i drugich ( plus maksymalnie 6 osób rezerwowych) Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach. W chwili realizacji projektu będą to uczniowie klas pierwszych i drugich  kształcących się w zawodzie technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu. Uczestnik projektu musi w stopniu podstawowym znać język niemiecki, mieć wysoką średnią ocen, wykazać się wysoką frekwencją na zajęciach szkolnych oraz bardzo dobrym zachowaniem. Przed wyjazdem na praktykę do Turyngii uczniowie muszą pozytywnie zaliczyć  dodatkowe zajęcia min. z języka niemieckiego, znajomości zwyczajów i tradycji w Niemczech, sprawnego pisania reportaży i sprawozdań, a także kursy min. florystyczny i kuchni na wsi. W okresie maj – czerwiec 2014 roku oraz wrzesień  - październik 2014 roku uczniowie na cztery tygodnie wyjadą do Niemiec, gdzie będą doskonalić umiejętności zawodowe oraz podnosić kompetencje językowe. W zależności od kierunku kształcenia będzie  to praktyka związana z: obsługą ruchu turystycznego, gastronomią, pielęgnacją terenów zieleni, sadzeniem drzew i krzewów, pielęgnacją koni. Praktykanci będą przebywać w grupach dwuosobowych, co ma wpływ na samodzielność wykonywanych przez nich czynności. Oprócz zajęć praktycznych, dla uczniów została przygotowana szeroka oferta zajęć związanych z poznawaniem Niemiec, np.: zwiedzanie Weimaru, Eisenach, Coburga, Erfurtu. Po zakończeniu praktyki uczniowie zgromadzą cenne dokumenty, które pomogą im w ubieganiu  się o pracę np.: certyfikat, Europass Mobilność.

3. Partnerzy projektu:

Instytucja wysyłająca:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

Instytucja przyjmująca:

Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH,  Oberland 8, 98749 Siegmundsburg, Turyngia, Niemcy – przedsiębiorstwo usługowe z zakresu noclegu, wyżywienia oraz  organizacji czasu wolnego na wsi.

4. Kryteria uczestnictwa w projekcie:

a. Wypełnienie przez ucznia podania o praktykę oraz złożenie do koordynatora projektu (w terminie podanym na tablicy ogłoszeń).

b. Systematyczne zapoznawanie się z informacjami zamieszczonymi na tablicy przeznaczonej na potrzeby ww. projektu oraz informacjami publikowanymi na szkolnej stronie internetowej.

c. Udział rodziców ucznia w szkolnym spotkaniu informacyjnym.

d. Weryfikacja i ocena informacji o kandydacie wynikająca z podania  oraz kryteriów zamieszczonych  w Przewodniku pkt 6c, przekazanych do informacji na tablicy ogłoszeń.

5. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

- dyrektor ZS CKR im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach – mgr inż. Józef Gocko,

- koordynator projektu – mgr Robert Piechocki,

- wychowawcy klas 1. i 2. mgr Małgorzata Bienia, mgr Renata Cecuła, mgr inż. Anna Piotrowska, mgr inż. Grzegorz Pińczuk.

 6. Zasady rekrutacji i kryteria naboru praktykantów:

a. Rekrutacja uczestników Programu Leonardo da Vinci przeprowadzana jest w formie konkursu.

b. Rekrutacji uczniów dokonuje komisja w składzie:

- Dyrektor ZS CKR Nowosielce – mgr inż. Józef Gocko,

- Koordynator projektu – mgr Robert Piechocki,

- Nauczyciel języka niemieckiego – mgr Halina Kwolek,

- Kierownik szkolenia praktycznego – mgr inż. Augustyn Goc,

- ww. wychowawcy klasowi.

c. Do uczestnictwa w programie uprawnione są osoby, które:

- są uczniami ZS CKR Nowosielce,

- w roku szkolnym 2013/14 uczęszczają do klasy 2 JT, 2FTH, 1JTH oraz 1 FT,

- uczą się w zawodzie technik rolnik, technik żywienie oraz usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu,

- otrzymują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych,

- posiadają przynajmniej dostateczne oceny z języka polskiego oraz języka niemieckiego,

- wykazują się umiejętnym współżyciem w grupie rówieśniczej, potrafią porozumieć się z drugą osobą, nie wywołują konfliktów,

- dobrze zachowują się na zajęciach szkolnych,

- z zachowania posiadają ocenę poprawną lub wyższą.

d. Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd do Niemiec powinien:

 - złożyć u koordynatora podanie ( do dnia 27  lutego 2014 roku ),

 - zadeklarować chęć uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych.

e. Podstawą zakwalifikowania ucznia jest protokół sporządzony i podpisany przez komisję rekrutacyjną, w którym zostanie uzasadniona decyzja związana z wyborem lub odrzuceniem podań poszczególnych kandydatów.

7.  Przygotowanie do praktyki:

 - uczniowie zakwalifikowani do udziału w praktyce będą obowiązkowo uczestniczyć

w programie przygotowań pedagogicznych, kulturowych,  językowych oraz kursach zawodowych,

- zajęcia będą podzielone na moduły,

- harmonogram zajęć będzie udostępniony na szkolnej tablicy informacyjnej oraz na szkolnej stronie internetowej,

- uczeń może opuścić i usprawiedliwić tylko 2 godziny zajęć,

- przed wyjazdem do Niemiec praktykant musi podpisać umowę o staż oraz inne wymagane dokumenty,

- nieobecność na zajęciach przygotowawczych będzie skutkować skreśleniem z listy uczestników projektu.

8. W trakcie praktyki i po jej zakończeniu uczeń zobowiązuje się:

-   dołożyć wszelkich starań do rzetelnej  realizacji w całości programu praktyk,

- ściśle przestrzegać regulaminu praktyk, pod rygorem wykluczenie z uczestnictwa w projekcie,

- przestrzegać zasad bhp,

- codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania praktyki,

- realizować zlecone zadania,

- uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas stażu,

- na bieżąco informować opiekuna szkolnego o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na przebieg praktyki,

- w trakcie praktyki codziennie sporządzać wpisy w dzienniczku praktyk oraz karcie czasu pracy, które będą podstawą do wystawienia oceny  zaliczającej praktykę,

- każda grupa praktykantów sporządzi prezentację multimedialną z przebiegu praktyki, aby społeczności szkolnej zaprezentować wspomnienia z Niemiec,

- w wyznaczonym przez koordynatora projektu terminie przybyć na spotkanie w szkole, aby przygotować i złożyć raport uczestnika w systemie Mobility Tool,

- uczestniczyć w działaniach promujących rezultaty praktyki w ramach programu Leonardo da Vinci.

9. Przydatne strony internetowe:

www.leonardo.org.pl

www.frse.org.pl

www.europass.frse.org.pl

www.zsckr-nowosielce.pl

Koordynator projektu

mgr Robert Piechocki