Regulamin rekrutacji

 • 13 grudnia 2020 19:42

Regulamin rekrutacji
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej

Brygady Spadochronowej w Nowosielcach 

na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna :

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 162 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910),

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737),

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.),

d) Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.

§1

1. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych ZSCKR w Nowosielcach na rok szkolny 2021/2022 dla absolwentów szkoły podstawowej odbywać się będzie w formie elektronicznej.

2. Kandydaci biorą udział w rekrutacji elektronicznej i poddają się jej wynikom. Dokonują rejestracji za pośrednictwem macierzystej szkoły podstawowej lub wprowadzani są do systemu poprzez zgłoszenie indywidualne w Punkcie Naboru ZSCKR w Nowosielcach. Preferowaną formą podania jest forma elektroniczna.

3. Wypełniając podanie tradycyjnie, kandydat pobiera druk formularza ze strony internetowej ZSCKR w Nowosielcach. Wypełnia wszystkie pola formularza, podpisując je wraz z rodzicami (opiekunami). Wypełniony formularz dostarcza do szkoły pierwszego wyboru – ZSCKR w Nowosielcach.

§2

 1. W roku szkolnym 2021/2022 ZSCKR w Nowosielcach ogłasza nabór dla:

•      absolwentów szkoły podstawowej do następujących oddziałów technikum o 5 - letnim cyklu kształcenia w zawodzie:

 1. technik rolnik
 2. technik architektury krajobrazu
 3. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 4. technik weterynarii
 5. technik żywienia i usług gastronomicznych
 6. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

•      absolwentów szkoły podstawowej do następujących klas branżowej szkoły I stopnia o 3 - letnim cyklu kształcenia w zawodach:           

 1. kucharz 
 2. mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

§3

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych ZSCKR w Nowosielcach na rok szkolny 2021/2022:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021r.

do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021r.

5 sierpnia 2021 r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 21 lipca 2021 r.

13 sierpnia 2021 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r

16 sierpnia 2021 r

6

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 17 maja 2021 r.

 do 26 lipca 2021 r.

od 3 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r.

7

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r.

 do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r.

do godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r

9

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

2 sierpnia 2021 r

23 sierpnia 2021 r.

10

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 3 sierpnia 2021 r

24 sierpnia 2021 r.

11

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2021 r

26 sierpnia 2021 r

12

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

14

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

§4

Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do ZSCKR w Nowosielcach:

 • podanie o przyjęcie do szkoły na wymaganym druku,
 • oryginał  lub poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał lub poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

§5

1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2021/2022 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. Do zadań komisji w szczególności należy:

 •  weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 •  ustalenie na podstawie wyników postepowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do danego typu szkoły i zawodu,
 •  sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

3. Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji.

§6

1. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę:

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty,

b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego innego przedmiotu,

c) szczególne osiągnięcia ucznia,

d) ukończenie szkoły z wyróżnieniem,

e) aktywność społeczna.

2. Kandydaci do poszczególnych typów szkół będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liście rankingowej, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje dany kierunek kształcenia.

3. Dodatkowym kryterium różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych, wynikających z kryteriów podstawowych jest:

 •  łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty,
 •  ocena z zachowania,
 •  średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Dodatkowe kryteria bierze się pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kolejności przyjęć kandydatów.

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postepowaniu kwalifikacyjnym, mają:

 •  sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo–wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 •  kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 •  kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5. O zakwalifikowaniu się do oddziału decyduje miejsce na liście rankingowej, ustalone zgodnie z uzyskanymi punktami rekrutacyjnymi, a także liczba oddziałów otwieranych w danym zawodzie. O liczbie oddziałów oraz liczbie uczniów w oddziale decyduje organ prowadzący szkołę.

§7

Zwolnienia z postepowania kwalifikacyjnego

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z przedmiotów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2019 poz. 1737).

§8

1. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi z zachowaniem terminów określonych w §3.

2. Kandydaci umieszczeni na listach przyjętych do szkoły zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, dwie fotografie, karty zdrowia i kserokopii aktu urodzenia) z zachowaniem terminów określonych w §3.

3. Brak potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole (brak dostarczenia oryginałów dokumentów) skutkuje skreśleniem z listy kandydatów ZSCKR w Nowosielcach.

4. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji pozostaną wolne miejsca w oddziałach klas pierwszych,  w stosunku do kandydatów niezakwalifikowanych do żadnej ze szkół prowadzona będzie dodatkowa rekrutacja uzupełniająca z zachowaniem terminów określonych w §3. Na tym etapie rekrutacji, kandydat ma obowiązek dostarczyć  do szkoły dysponującej wolnymi miejscami, komplet oryginalnych dokumentów.

 

Nowosielce, 21.04.2021 r.                                                                     Dyrektor ZSCKR w Nowosielcach