Regulamin rekrutacji

 • 13 grudnia 2020 19:42
Regulamin rekrutacji
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

w roku szkolnym 2024/2025
 
Podstawa prawna :
d) Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.
 
§1
1. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych ZSCKR w Nowosielcach na rok szkolny 2024/2025 dla absolwentów szkoły podstawowej odbywać się będzie w formie elektronicznej.
2. Kandydaci biorą udział w rekrutacji elektronicznej i poddają się jej wynikom. Dokonują rejestracji za pośrednictwem macierzystej szkoły podstawowej lub wprowadzani są do systemu poprzez zgłoszenie indywidualne w punkcie naboru ZSCKR w Nowosielcach. Preferowaną formą podania jest forma elektroniczna.
3. Wypełniając podanie tradycyjnie, kandydat pobiera druk formularza ze strony internetowej ZSCKR w Nowosielcach. Wypełnia wszystkie pola formularza, podpisując je wraz z rodzicami (opiekunami). Wypełniony formularz dostarcza do szkoły pierwszego wyboru – ZSCKR w Nowosielcach.
 
§2
 1. W roku szkolnym 2024/2025 ZSCKR w Nowosielcach ogłasza nabór dla:
• absolwentów szkoły podstawowej do następujących oddziałów technikum o 5-letnim cyklu kształcenia w zawodach
 1. technik rolnik
 2. technik architektury krajobrazu
 3. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 4. technik weterynarii
 5. technik żywienia i usług gastronomicznych
 6. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• absolwentów szkoły podstawowej do następujących klas branżowej szkoły I stopnia
o 3-letnim cyklu kształcenia w zawodach:
 1. kucharz,
 2. mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych,
 3. cukiernik.
§3
Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych ZSCKR w Nowosielcach na rok szkolny 2024/2025:
Lp.
Rodzaj czynności
Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe
od 13 maja 2024 r.
do 14 czerwca
2024 r.
do godz. 15.00
od 24.lipca 2024r
do 26.lipca 2024  
do godz.15.00
2
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
od 21 czerwca
2024 r.
do 08 lipca 2024r.
do godz. 15.00
 
3
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 09 lipca 2024 r.
29 lipca 2024 r.
4
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach
do 12 lipca 2024 r.
01 sierpnia 2024 r.
5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
16 lipca 2024 r
05 sierpnia 2024 r
6 
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
od 13 maja 2024 r.
 do 18 lipca 2024 r.
od 24 lipca 2024 r.
do 09 sierpnia
2024 r.
7
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.
od 16 lipca 2024 r.
do 18 lipca 2023 r.
 do godz. 14.00
od 05 sierpnia
2024 r. do 09 sierpnia 2024 r.
do godz. 14.00
8
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
19 lipca 2024 r.
do godz. 12.00
09 sierpnia 2024 r
do godz.12.00
9
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
19 lipca 2024 r
09 sierpnia 2024 r.
10
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych
do 22 lipca 2024 r
12 sierpnia 2024 r.
11
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 24.lipca 2024 r
14 sierpnia 2024 r
12
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
13
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
14
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
 
**W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2024 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2024 r.
 
§4
Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do ZSCKR w Nowosielcach:
 • podanie o przyjęcie do szkoły na wymaganym druku,
 • oryginał lub poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał lub poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
 
§5
1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2024/2025 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
2. Do zadań komisji w szczególności należy:
 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • ustalenie na podstawie wyników postepowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do danego typu szkoły i zawodu,
 • sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
3. Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji.
 
§6
1. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę:
a) wyniki egzaminu ósmoklasisty,
b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego innego przedmiotu,
c) szczególne osiągnięcia ucznia,
d) ukończenie szkoły z wyróżnieniem,
e) aktywność społeczna.
Szczegółowa informacja o przedmiotach branych pod uwagę podczas rekrutacji znajduje się na stronie z rekrutacją elektroniczną.
2. Kandydaci do poszczególnych typów szkół będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liście rankingowej, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje dany kierunek kształcenia.
3. Dodatkowym kryterium różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych, wynikających z kryteriów podstawowych jest:
 • łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty,
 • ocena z zachowania,
 • średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Dodatkowe kryteria bierze się pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kolejności przyjęć kandydatów.
4. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postepowaniu kwalifikacyjnym, mają:
 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo–wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
5. O zakwalifikowaniu się do oddziału decyduje miejsce na liście rankingowej, ustalone zgodnie z uzyskanymi punktami rekrutacyjnymi, a także liczba oddziałów otwieranych w danym zawodzie. O liczbie oddziałów oraz liczbie uczniów w oddziale decyduje organ prowadzący szkołę.
 
§7
Zwolnienia z postepowania kwalifikacyjnego
1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z przedmiotów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2022 poz. 2431).
 
§8
1. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi z zachowaniem terminów określonych w §3.
2. Kandydaci umieszczeni na listach przyjętych do szkoły zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, dwie fotografie, karty zdrowia i kserokopii aktu urodzenia) z zachowaniem terminów określonych w §3.
3. Brak potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole (brak dostarczenia oryginałów dokumentów) skutkuje skreśleniem z listy kandydatów ZSCKR w Nowosielcach.
4. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji pozostaną wolne miejsca w oddziałach klas pierwszych, w stosunku do kandydatów niezakwalifikowanych do żadnej ze szkół prowadzona będzie dodatkowa rekrutacja uzupełniająca z zachowaniem terminów określonych w §3. Na tym etapie rekrutacji, kandydat ma obowiązek dostarczyć do szkoły dysponującej wolnymi miejscami, komplet oryginalnych dokumentów.
 
                                                                                   Dyrektor ZSCKR w Nowosielcach