Regulamin rekrutacji

  • 13 grudnia 2020 19:42

Regulamin rekrutacji
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach
na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna
a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., art. 162 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910),
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2019 poz. 1737),
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493 z późn. zm.),
d) Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.

§1


1. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych w ZSCKR w Nowosielcach na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów szkoły podstawowej odbywać się będzie w formie elektronicznej. 
2. Kandydaci biorą udział w rekrutacji elektronicznej i poddają się jej wynikom. Dokonują rejestracji za pośrednictwem macierzystej szkoły podstawowej lub wprowadzani są do systemu poprzez zgłoszenie indywidualne w Punkcie Naboru ZSCKR w Nowosielcach. Preferowaną formą podania jest forma elektroniczna.
3. Wypełniając podanie tradycyjnie, kandydat pobiera druk formularza ze strony internetowej ZSCKR w Nowosielcach. Wypełnia wszystkie pola formularza, podpisując je wraz z rodzicami (opiekunami). Wypełniony formularz dostarcza do szkoły pierwszego wyboru – ZSCKR w Nowosielcach.

§2


1. W roku szkolnym 2020/2021 ZSCKR w Nowosielcach ogłasza nabór dla:
•    absolwentów szkoły podstawowej do następujących oddziałów technikum o 5-letnim cyklu kształcenia w zawodach:
a) technik rolnik
b) technik architektury krajobrazu
c) technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
d) technik weterynarii
e) technik żywienia i usług gastronomicznych
f) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
•    dla absolwentów szkoły podstawowej do następujących klas branżowej szkoły I stopnia o 3-letnim cyklu kształcenia w zawodach:
a) kucharz
b) mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

§3


Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych ZSCKR w Nowosielcach na rok szkolny 2020/2021:
 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca

do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 4 sierpnia 2020 r.

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

7

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r. 

8

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

10

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

11

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20 sierpnia 2020 r.

12

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 22 sierpnia 2020 r.

13

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

14

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

15

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020.

§4


Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do ZSCKR w Nowosielcach:
•    podanie o przyjęcie do szkoły na wymaganym druku,
•    oryginał lub poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
•    oryginał lub poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

§5


1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
2. Do zadań komisji w szczególności należy:
• weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
• ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do danego typu szkoły i zawodu,
• sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
3. Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji.

§6


1. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę:
a) wyniki egzaminu ósmoklasisty,
b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego innego przedmiotu,
c) szczególne osiągnięcia ucznia, 
d) ukończenie szkoły z wyróżnieniem, 
e) aktywność społeczna.
2. Kandydaci do poszczególnych typów szkół będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liście rankingowej, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje dany kierunek kształcenia.
3. Dodatkowym kryterium różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych, wynikających z kryteriów podstawowych jest:
• łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty,
• ocena z zachowania,
• średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Dodatkowe kryteria bierze się pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kolejności przyjęć kandydatów.
4. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, mają:
• sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
• kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
• kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
5. O zakwalifikowaniu się do oddziału decyduje miejsce na liście rankingowej, ustalone zgodnie z uzyskanymi punktami rekrutacyjnymi, a także liczbą oddziałów otwieranych w danym zawodzie. O liczbie oddziałów oraz liczbie uczniów w oddziale decyduje organ prowadzący szkołę.

§7


Zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego
1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z przedmiotów wymienionych w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2019 poz. 1737).

§8


1. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi z zachowaniem terminów określonych w §3.
2. Kandydaci umieszczeni na listach przyjętych do szkoły zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, dwie fotografie, karty zdrowia i kserokopii aktu urodzenia) z zachowaniem terminów określonych w §3.
3. Brak potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole (brak dostarczenia oryginałów dokumentów) skutkuje skreśleniem z listy kandydatów ZSCKR w Nowosielcach.
4. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji pozostaną wolne miejsca w oddziałach klas pierwszych,  w stosunku do kandydatów niezakwalifikowanych do żadnej ze szkół prowadzona będzie dodatkowa rekrutacja uzupełniająca z zachowaniem terminów określonych w §3. Na tym etapie rekrutacji, kandydat ma obowiązek dostarczyć do szkoły dysponującej wolnymi miejscami, komplet oryginalnych dokumentów.


Nowosielce, 03.06.2020 r.                                                                          Dyrektor ZSCKR w Nowosielcach