Doradztwo zawodowe

 • 02 listopada 2020 19:22

-Jeżeli chcesz:
- Poznać swoją osobowość w tym osobowość zawodową
- Określić preferencje zawodowe
- Ustalić, które sfery aktywności edukacyjnej lub zawodowej są dla Ciebie
- Ustalić swój potencjał: mocne i słabe strony
- Ustalić pasje, zainteresowania, zasoby i potrzeby własne
- Dowiedzieć się, jak się rozwijać, aby uzyskać sukces?
- Ustalić, jaki kierunek edukacji wybrać dla siebie po szkole
- Uczestniczyć w ciekawych zajęciach grupowych, warsztatach z zakresu doradztwa, coachingu, psychologii.

Zapraszam na indywidualne spotkania- gabinet nr 4 budynek A

                                                    Wasz doradca zawodowy

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

W ZS CKR W NOWOSIELCACH

Orientacja zawodowa jest ważnym zadaniem wychowawczym szkoły i jest zawarta w Statucie Szkoły.

 • Wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat i życia.
 • Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa
  i rozwijają się wraz z upływem czasu.
 • Na wybór zawodu wpływają głównie: wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia rodziców oraz wpływ środowiska zewnętrznego.
 • Adresatami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są: uczniowie, rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne. WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami uczniów
  i nauczycielami przez cały okres kształcenia, ma charakter planowanych działań.
 • W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, WSDZ uwzględnia szczególnie uczniów ze specjalnymi, szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest przez szkolnego doradcę zawodowego i nauczycieli wszystkich przedmiotów, bloków programowych i ścieżek edukacyjnych.
 • Koordynatorem działań jest szkolny doradca zawodowy wraz z zespołem ds. orientacji zawodowej w składzie: nauczyciele, wychowawcy klas, przedstawiciel Rady Rodziców, przewodniczący samorządu uczniowskiego.
 • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku pracy i zasad nim rządzących, rynku edukacyjnego, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej.
 • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi edukacyjnej kierunku kształcenia i zawodu. System określa rolę, zadania i metody oraz formy pracy szkolnego doradcy zawodowego.
 • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej oraz opracowanie planu kariery zawodowej dopasowanej do indywidualnych potrzeb i predyspozycji ucznia
 • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:

- bezrobocie

- problemy zdrowotne

- adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej,

- gotowość do zmian

 • Przygotowanie ucznia do roli pracownika
 • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Pomoc wychowawcom w realizacji tematów związanych
z wyborem dalszej drogi edukacyjnej Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Zajęcia z doradztwa zawodowego będą dotyczyły następującej tematyki:

- Samopoznanie/ samoocena/ zasoby

-Zainteresowania i zdolności

-Predyspozycje zawodowe

-Planowanie kariery

- Asertywność

-Skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem

-Rynek pracy- jak jej szukać?

-Autoprezentacja

-Kalejdoskop zawodów- Branże zawodowe

Poniżej propozycja dla tych, którzy jeszcze bardziej interesują się procesami decyzyjnymi w nas oraz własnym rozwojem osobistym i zawodowym.

Poznaj swoją osobowość zawodową https://www.youtube.com/watch?v=9KtiF-UMz6s

Zainteresowania inspiracja do działania i sposób na relaks https://www.youtube.com/watch?v=tRwvykWkp74

Podsumowanie wiedzy o sobie https://www.youtube.com/watch?v=tTRvWhGRBbA

Przymiarka do wyboru zawodu https://www.youtube.com/watch?v=KrC8g5sBGfg

Zawody, co warto o nich wiedzieć https://www.youtube.com/watch?v=6TYKpA64ouc

Czy współpraca się opłaca https://www.youtube.com/watch?v=eFaIE6Nczh0

Stres wróg czy przyjaciel ? https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU

Motywacja https://www.youtube.com/watch?v=iwvWiCpDNks

Krok za krokiem, czyli nie od razu Kraków zbudowano https://www.youtube.com/watch?v=_M5z21D35-Q o celach i planach edukacyjno- zawodowych

Decyzje szanse czy ograniczenia https://www.youtube.com/watch?v=62fFT6NvdKQ

Mocne i słabe strony https://www.youtube.com/watch?v=wKdGMIivbm8

Eliksir motywacyjny https://www.youtube.com/watch?v=3pQMtdrpwqw

Jak budować pierwsze wrażenie - autoprezentacja https://www.youtube.com/watch?v=jAO5mTuqr9Q

Trzy cechy dobrego mówcy https://www.youtube.com/watch?v=b1urnwSkE6E

Bezbłędna Rozmowa kwalifikacyjna https://www.youtube.com/watch?v=gGRfIQp937g

6 sposobów na szacunek u innych https://www.youtube.com/watch?v=C3aUYkTFq8g

Komunikacja- doradztwo zawodowe https://www.youtube.com/watch?v=Ez-mVSDhkW8

Przedsiębiorczość – komunikacja https://www.youtube.com/watch?v=SjyWKE4Buww

Doradztwo zawodowe – pokaż się ! https://www.youtube.com/watch?v=YK1uvAo2RNo

Doradztwo zawodowe – asertywność https://www.youtube.com/watch?v=Yvm8y9BReiI

O Polskiej Ramie Kwalifikacji https://www.youtube.com/watch?v=_2ML6Y7bfO4

Kwalifikacje rynkowe https://www.youtube.com/watch?v=dBYJsVl5joEhttps://www.youtube.com/watch?v=RhW5C8_VVso

Współczesny Rynek Pracy https://www.youtube.com/watch?v=TUrrCf4NoVc