Technik Weterynarii

  • 14 listopada 2018 16:34
1. Technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w zakresie diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa; prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).
Ciągły rozwój nauk weterynaryjnych i rolniczych, wprowadzanie nowych metod oraz technologii obliguje technika weterynarii do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.
 
2. Informacja dodatkowa:
- bezpłatne prawo jazdy kategorii B,
- praktyki zawodowe w kraju i zagranicą,
- kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego w całej Unii Europejskiej,
- uprawnienia do korzystania z programów pomocowych Unii Europejskiej. 
 
3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
 
4. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik weterynarii będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
- profilaktyki weterynaryjnej m. in. w zakresie szczepienia oraz leczenia i obserwacji stada,
- dobrostanu zwierząt,
- jakości użytkowania zwierząt,
- inspekcji poubojowej (badanie mięsa) przy asyście urzędowego lekarza weterynarii,
- decyzji administracyjnych wydawanych przeez Powiatowego Lekarza Weterynarii w państwowej inspekcji weterynaryjnej. 
 
5. Technik weterynarii znajdzie zatrudnienie w:
- zakładach leczniczych dla zwierząt,
- w Inspekcji Weterynaryjnej,
- może prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, usług inseminacyjnych, usług pielęgnacyjnych dla zwierząt,
- jako pielęgniarz w klinice dla zwierząt.
 
6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
Zajęcia specjalistyczne odbywają się w gabinecie zabiegowym, laboratorium diagnostycznym, pracowni zootechnicznej i prosektorium diagnostycznym.