Regulamin Internatu

 • 13 grudnia 2020 21:00
REGULAMIN INTERNATU
Zespołu SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.,
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Dz.U. z 2019 r. poz. 502 z późn, zm.,
 3. Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach zwany dalej internatem stanowi integralną część Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach zwanym dalej ZSCKR w Nowosielcach.
2. Internat jest placówką koedukacyjną.
3. Internat jest placówką opiekuńczo- wychowawczą dla uczniów pobierających naukę w:
 1. ZSCKR w Nowosielcach którym odległość lub inne przyczyny uniemożliwiają codzienne dojazdy do szkoły lub dla których, zgodnie z wnioskiem wychowawcy klasy lub/i pedagoga szkolnego, zamieszkanie w internacie jest uzasadnione ze względów wychowawczych lub/i ekonomicznych,
 2. innej szkole, o ile internat posiada wolne miejsca, a Dyrektor ZSCKR w Nowosielcach wyrazi na to zgodę.
§ 2. 1. O przyjęciu do internatu decyduje Dyrektor ZSCKR w Nowosielcach na podstawie złożonego wniosku oraz ankiety wychowanka.
 1. Wniosek o przyjęcie do internatu i związane z nim dokumenty należy wypełniać czytelnie, dokładnie i zgodnie ze stanem faktycznym. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu internatu.
 2. Ankieta wychowanka zawiera ważne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów informacje dotyczące funkcjonowania w internacie; dane osobowe, warunki opłat czy niektóre ważniejsze fragmenty regulaminu. Warunkiem przyjęcia ucznia do internatu jest potwierdzenie własnoręcznym podpisem przez niego i rodziców/prawnych opiekunów znajomości tych informacji oraz woli stosowania się do treści w nich zawartych. Wzór ankiety wychowanka stanowi załącznik nr 2 do regulaminu internatu.
 3. W internacie stosuje się również oświadczenie podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów w obecności wychowawcy internatu dotyczące warunków zwalniania wychowanków poza teren internatu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.
§ 3. 1. Zadania internatu realizowane są w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz statut ZSCKR Nowosielce.
2. Do zadań internatu należy:
 1. Zapewnienie wychowankom zakwaterowania na miarę możliwości ZSCKR w Nowosielcach, całodziennego, odpłatnego i zgodnego z normami wyżywienia oraz właściwych warunków sanitarno- higienicznych.
 2. Zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień w miarę posiadanych możliwości finansowych, kadrowych, organizacyjnych oraz lokalowych w ZSCKR w Nowosielcach.
 3. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych; wdrażanie do poszanowania, kultywowania tradycji i obyczajów narodowych, religijnych i regionalnych.
 4. Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowania kulturalnej rozrywki.
 5. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu, dbałości o stan zdrowia.
 6. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowo- gospodarczych.
 7. Wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności oraz samorządności.
 8. Kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji, życzliwości i odpowiedzialności.
 9. Przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w życiu społeczeństwa i rodziny.
 10. Kształtowanie prawidłowego stosunku wychowanka do przyrody i środowiska naturalnego.
 11. Kształtowanie kultury osobistej oraz wdrażanie do przestrzegania powszechnie przyjętych zasad moralnych.
§ 4. W internacie są planowane i realizowane zadania w ramach ZSCKR w Nowosielcach we współpracy z rodzicami wychowanków, organizacjami młodzieżowymi, społecznymi i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.
§ 5. 1. Rodzice wychowanków internatu współpracują z Dyrektorem ZSCKR w Nowosielcach, kierownikiem internatu i wychowawcami internatu.
2. Rodzice są obowiązani do:
 1. systematycznego i terminowego dokonywania wpłat za wyżywienie zgodnie z obowiązującym w tym zakresie zarządzeniem Dyrektora ZSCKR w Nowosielcach,
 2. informowania z jednodniowym wyprzedzeniem o nieobecności wychowanka w internacie, aby umożliwić wyprowiantowanie go z wyżywienia na czas jego nieobecności,
 3. systematycznych kontaktów z internatem i ze szkołą celem uzyskania informacji na temat postępów wychowanka w nauce i zachowaniu,
 4. współdziałania i pomocy w procesie opiekuńczo- wychowawczym poprzez stałe kontakty z kierownikiem i wychowawcami internatu i realizację koniecznych zaleceń prowadzących do poprawy zachowania wychowanka i jego przystosowania do zasad i norm w nim panujących, określonych w regulaminie internatu,
 5. akceptacji i podporządkowania się ocenom i decyzjom Dyrektora ZSCKR w Nowosielcach, kierownika internatu i wychowawców dotyczących zachowania wychowanka w internacie,
 6. zgłaszania uwag i wniosków w sprawie działalności opiekuńczo- wychowawczej internatu do wychowawców, kierownika internatu lub Dyrektora ZSCKR w Nowosielcach.
§ 6. Brak zainteresowania rodziców postępami wychowanka w nauce i zachowaniu, ignorowanie lub podważanie wiarygodności uwag wychowawców dotyczących nagannego zachowania wychowanka lub zaległości w opłatach za wyżywienie może doprowadzić do utraty przez wychowanka miejsca w internacie.
 
ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA PRACY INTERNATU
§ 7. Za pracę internatu odpowiedzialny jest kierownik internatu powołany przez Dyrektora ZSCKR w Nowosielcach.
§ 8. 1. Internat prowadzi działalność 6 dni w tygodniu od godz. 18.00 w niedzielę do godziny 15.00 w piątek przez czas trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych w szkole. Budynek B ZSCKR w Nowosielcach przeznaczony jest dla młodzieży żeńskiej, a budynek D dla młodzieży męskiej; przy czym podział pokoi między młodzieżą męską, a żeńską może uwzględniać inne rozmieszczenie wychowanków.
2. Liczba miejsc w obu budynkach jest uzależniona od powierzchni mieszkalnej będącej do dyspozycji w danym roku szkolnym.
3. Internat dysponuje pokojami 3,4,5,6 i 7 osobowymi.
4. Mieszkańcy pokoju oraz ich rodzice są odpowiedzialni materialnie za wszystkie szkody powstałe w jego wyposażeniu, w tym umeblowaniu (tapczany, szafy, regały, biurka, stoły, krzesła), podłodze (wykładzina, płytki itp.), uszkodzenia mechaniczne ścian i sufitu, zabrudzenia np. poprzez wykonywanie napisów, graffiti itp., oknach (szyby, futryny) oraz ich mechanizmach, drzwiach wraz z zamkami, klamkami i kluczami. Taka sama zasada dotyczy mienia stołówki internatu.
5. Przydziału miejsc w pokojach dokonuje kierownik internatu na wniosek wychowawcy – opiekuna grupy. Skład osobowy pokoju może zostać w ciągu roku zmieniony, o ile przemawiają za tym względy:
 1. wychowawcze – słabe wyniki w nauce, nieprzestrzeganie regulaminu internatu, zasady współżycia społecznego,
 2. organizacyjne – kwaterowanie nowych wychowanków.
6. Główne kryteria przydziału miejsc w pokojach w nowym roku szkolnym to:
 1. pozytywne wyniki w nauce i zachowaniu w poprzednim roku szkolnym,
 2. płeć i wiek wychowanków,
 3. typ szkoły, kierunek kształcenia i zespół klasowy,
 4. skład pokoju z poprzedniego roku szkolnego,
 5. wnioski wychowanków; przy czym ich spełnienie zależy od możliwości lokalowych i organizacyjnych przy braku przeciwskazań wychowawczych.
§ 9. Rozkład zajęć w internacie:
06.00              Pobudka. Budzenie wychowanków.
06.00 – 06.30           Toaleta poranna, sprzątanie sypialń i łazienek przez wychowanków pełniących dyżury zgodnie z harmonogramem.
06.30              Śniadanie z podziałem na grupy dziewczyn i chłopców.
Dyżurni przychodzą 10 minut przed śniadaniem.
07.20              Wyjście młodzieży na zajęcia szkolne.
08.00 – 13.00           Internat zamknięty dla młodzieży. Po wyjściu uczniów na zajęcia wychowawca dyżurujący dokonuje kontroli sypialń oraz zabezpieczenia obiektu. Uczniowie przebywają na zajęciach.
            12.30 – 14.30 Obiad (od poniedziałku do czwartku).
            12.00 – 14.00 Obiad (piątek).
13.00 – 16.00 Czas wolny w zależności od zakończenia zajęć szkolnych.
16.00              Sprawdzenie obecności przez wychowawców.
16.00 - 18.00 Nauka własna. Dyżurujący wychowawca zabezpiecza właściwą atmosferę do nauki i czuwa nad optymalnym wykorzystaniem czasu.
18.00 – 19.00 Kolacja z podziałem na grupy dziewczyn i chłopców.
Dyżurni porządkują stołówkę po danej grupie.
19.00 – 20.30           Czas do dyspozycji wychowawcy na zajęcia tematyczne.
21.00              Sprawdzenie obecności. Zamknięcie internatu.
20.30 – 22.00           Wykonywanie dyżurów porządkowych zgodnie z harmonogramem. Przygotowanie do ciszy nocnej. Toaleta wieczorna.
22.00 – 06.00           Cisza nocna. Dyżurujący wychowawca zabezpiecza budynek na noc, czuwa nad zachowaniem ciszy i bezpieczeństwa, uzupełnia dokumentację.
§ 10. 1. Wychowankowie internatu podzieleni są na dwie grupy wychowawcze na młodzież żeńską i męską.
2. Każda z grup zakwaterowana jest w dwóch budynkach.
3. Opiekę nad każdą grupą wychowawczą sprawuje wychowawca pełniący dyżur w danym dniu.
4. W internacie sprawowana jest opieka wychowawcza od godz. 13.00 do godz. 08.00 dnia następnego. W godzinach od 08.00 do 13.00 internat jest zamknięty. Opiekę nad wychowankami sprawują w tym czasie nauczyciele zgodnie z obowiązującym planem zajęć szkolnych lub inni nauczyciele na polecenie Dyrektora ZSCKR w Nowosielcach.
5. Podział na grupy wychowawcze może dotyczyć podziału na budynki B i D ZSCKR w Nowosielcach, kiedy ze względów lokalowych jest inne wykorzystanie pokoi niż w ust. 1.
 
ROZDZIAŁ III
PRACOWNICY INTERNATU
§ 11. W internacie Dyrektor ZSCKR zatrudnia pracowników zajmujących się pracą pedagogiczna, w tym kierownika internatu oraz wychowawców, a także pracowników obsługi internatu.
§ 12. Pracownicy pedagogiczni internatu są członkami Rady Pedagogicznej ZSCKR w Nowosielcach, a ich obowiązki określone są w Statucie ZSCKR w Nowosielcach. Kierownik internatu wykonuje zadania przydzielone przez Dyrektora ZSCKR w Nowosielcach oraz za ich wykonanie ponosi przed nim odpowiedzialność.
 
ROZDZIAŁ III
ORGANY INTERNATU
§ 13. 1. W internacie działa Rada Wychowawcza, którą tworzą kierownik internatu i wychowawcy.
2. Kierownik internatu jest przewodniczącym Rady Wychowawczej.
3. Skład Rady Wychowawczej może być rozszerzony o przedstawicieli samorządu wychowanków.
4. Do zadań Rady Wychowawczej należy w szczególności:
 1. inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo- wychowawczej,
 2. opracowanie planów działalności opiekuńczo- wychowawczej,
 3. dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo- wychowawczej i gospodarczej,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach nagradzania i karania wychowanków,
 5. organizowanie warunków do samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji wychowawców.
§ 14. 1. Wszyscy wychowankowie internatu tworzą samorząd internatu. Podstawowym ogniwem samorządu internatu jest grupa wychowawcza.
2. Wychowankowie grupy w głosowaniu jawnym i bezpośrednim wybierają spośród siebie Radę Młodzieżową.
3. Rada Młodzieżowa składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekcji porządkowej i kulturalnej. W miarę potrzeb mogą też być tworzone inne funkcje w ramach rady.
4. Rada Młodzieżowa jest wybierana na okres roku szkolnego.
§ 15. 1. Rada Młodzieżowa grupy w uzgodnieniu z wychowawcą grupy realizuje następujące działania:
 1. inicjuje przedsięwzięcia zmierzające do podnoszenia wyników w nauce wychowanków grupy,
 2. dokonuje podziału zadań pomiędzy wszystkich członków grupy,
 3. koordynuje prace wykonywane przez członków grupy oraz ocenia ich prace wobec ogółu grupy,
 4. reguluje wewnętrzne życie grupy, rozstrzyga jej wewnętrzne sprawy, wnioskuje o przyznanie nagród lub ukaranie,
 5. organizuje w czasie wolnym od zajęć imprezy dla grupy i innych mieszkańców internatu,
 6. reprezentuje grupę wobec wychowawców grupy oraz kierownika internatu.
 
ROZDZIAŁ IV
PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW INTERNATU
§ 16. 1. Regulamin internatu określa prawa wychowanków.
2. Wychowanek internatu ma prawo do:
 1. Właściwej atmosfery i miejsca do nauki zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 2. Korzystania w miarę możliwości z pomocy wychowawców i samopomocy koleżeńskiej w nauce.
 3. Korzystania z biblioteki szkolnej, podręcznej biblioteczki internatu, mediów oraz zajęć świetlicowych, sportowych i specjalistycznych dowolnie wybranych.
 4. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w ramach posiadanych możliwości kadrowych, finansowych, organizacyjnych i lokalowych internatu.
 5. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w internacie zapewniających bezpieczeństwo, akceptację, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.
 6. Poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych, a także stosunków osobistych i korespondencji.
 7. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia internatu, a także światopoglądowych i religijnych, przy poszanowaniu godności innych osób.
 8. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo- wychowawczym.
 9.  Zwracania się o pomoc do wychowawców i kierownika internatu we wszelkich trudnych sytuacjach życiowych.
 10. Wpływania na życie internatu przez działalność samorządową.
 11. Przyjmowania w internacie rodziców i zaproszonych gości za wiedzą wychowawców w miejscach do tego wyznaczonych.
 12. Wyjść poza teren internatu za zgodą i na warunkach określonych przez dyżurującego wychowawcę, o ile rodzic/opiekun prawny wyrazi na to zgodę. Wychowawca lub kierownik internatu może żądać zgody pisemnej od rodzica/opiekuna prawnego.
 13. Wezwania doraźnej pomocy lekarskiej w przypadku choroby; przy czym dyżurujący wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji.
 14. Jawnej oceny własnego zachowania w internacie.
§ 17. Mieszkańcem internatu może być tylko uczeń, który zna i przestrzega Statut ZSCKR w Nowosielcach i regulaminu internatu.
§ 18. Mieszkaniec internatu, który został skreślony z listy uczniów ZSCKR w Nowosielcach traci prawo do zamieszkania w internacie.
§ 19. 1. Regulamin internatu określa obowiązki wychowanków oraz wskazuje zachowania, które są zabronione.
2. Do obowiązków wychowanka internatu należy:
 1. Regularnie, do 10 każdego miesiąca „z góry” wnosić należne opłaty.
 2. Rygorystycznie przestrzegać czasu wykonywania czynności określonych rozkładem dnia w internacie, a w szczególności nauki własnej, pełnienia dyżurów i ciszy nocnej.
 3. Systematycznie uczyć się, wzbogacać swoją wiedzę wykorzystując jak najlepiej czas oraz warunku do nauki.
 4. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek i kolegów, wychowawców i innych pracowników internatu.
 5. Współdziałać w organizowaniu pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w internacie.
 6. Dbać o czystość, estetykę pomieszczeń i otoczenia w internacie.
 7. Dbać o zdrowie, higienę osobistą, własne bezpieczeństwo i rzeczy osobiste.
 8. Uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz internatu i środowiska.
 9. Dbać o mienie internatu, przekazany w użytkowanie sprzęt, wykonywać prace służące poprawie estetyki i warunków życia w internacie oraz ponosić odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody przez działanie indywidualne lub zbiorowe.
 10. Podporządkować się zarządzeniom Dyrektora ZSCKR w Nowosielcach i kierownika internatu, a w szczególności przestrzegać zasad bhp, ppoż., korzystania z urządzeń elektrycznych, przestrzegania zasad użytkowania naczyń i sprzętu stołówki oraz sprzętu internatu.
 11. Bezwzględnie, każdorazowo uzyskać pozwolenie dyżurującego wychowawcy na wyjście poza teren internatu.
 12. Systematycznie uczestniczyć w obowiązkowych dla ucznia zajęciach szkolnych.
 13. Osobiście przeciwdziałać wszelkim przejawom nagannych zachowań na terenie internatu, szczególnie sprzecznych z regulaminem internatu i natychmiast informować o nich dyżurującego wychowawcę lub/i kierownika internatu.
3. Niedopuszczalne jest na terenie internatu palenie papierosów, spożywanie napojów alkoholowych i zażywanie środków odrzucających oraz innych tego typu środków. Zabronione jest także wnoszenie ich na teren internatu oraz przebywanie pod ich wpływem.
4. Uzyskanie przez wychowanka ocen niedostatecznych na koniec semestru lub na zakończenie roku szkolnego, wagary, ucieczki z zajęć szkolnych mogą skutkować utratą miejsca w internacie.
5. Wychowankowi internatu kategorycznie zabrania się:
 1. stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych wychowanków,
 2. przywłaszczania, niszczenia lub naruszania cudzej własności, a także uniemożliwiania lub utrudniania jej użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,
 3. gromadzenia i przechowywania bez wiedzy i zgody kierownika internatu w pokojach lub innych pomieszczeniach przedmiotów, sprzętu lub urządzeń nie będących wyposażeniem internatu,
 4. samodzielnych napraw i jakichkolwiek przeróbek instalacji elektrycznej, w tym oświetlenia,
 5. korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych i uszkodzonego sprzętu elektrycznego,
 6. zakładania na żarówki, świetlówki i inne źródła światłą osłon z materiałów łatwo palnych,
 7. używania otwartego ognia w pomieszczeniach internatu,
 8. pozostawiania bez dozoru włączonego sprzętu elektrycznego np. grzejników, żelazek, kuchenek, grzałek, opiekaczy, tosterów, suszarek do włosów, prostownic do włosów, lokówek, czajników, ładowarek, czy innych tego typu urządzeń,
 9. nieuprawnionego używania podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów, rozdzielni elektrycznych do celów nie związanych z ich przeznaczeniem,
 10. wnoszenia, przechowywania i używania na terenie internatu jakichkolwiek środków pirotechnicznych np. petard, fajerwerków, czy materiałów wybuchowych,
 11. wykonywania na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych budynku jakichkolwiek napisów, rysunków, graffiti itp.
 12. ukrywania, zatajania informacji o wiadomych sobie czynach nagannych związanych z zachowaniami wychowanków internatu ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zagrażają życiu i zdrowiu fizycznemu oraz psychicznemu, bezpieczeństwu mieszkańców internatu oraz mieniu internatu.
§ 20. 1.Wychowanek, który ma problemy z zastosowaniem się do obowiązujących przepisów prawa szkolnego, w tym Statutu ZSCKR w Nowosielcach, regulaminu internatu ma obowiązek poddać się procedurom mającym na celu zmianę jego zachowania w tym udziału w cyklicznych spotkaniach z pedagogiem szkolnym oraz podpisać kontrakt, w którym są określone warunki jakie musi spełnić.
2. Kontrakt, o którym mowa w ust. 1 podpisywany jest przez wychowanka, pedagoga szkolnego, wychowawcę klasy, kierownika internatu i rodzica/prawnego opiekuna. Odmowa podpisania kontraktu przez wychowanków i/lub rodzica/prawnego opiekuna może skutkować wnioskiem do Dyrektora ZSCKR w Nowosielcach o utratę prawa do miejsca w internacie.
 
ROZDZIAŁ V
SYSTEM KAR I NAGRÓD
§ 21. 1. Regulamin internatu określa system nagród.
2. Za wzorową postawę wychowanek może być nagrodzony:
  1. pochwałą wychowawcy internatu wpisaną do dokumentacji ucznia,
  2. pochwałą kierownika internatu wpisaną do dokumentacji ucznia,
  3. dyplomem uznania,
  4. nagrodą rzeczową z przeznaczeniem do użytku w internacie,
  5. nagrodą rzeczową do osobistego wykorzystania,
  6. wnioskiem o podniesienie oceny z zachowania,
  7. listem pochwalnym do rodziców/prawnych opiekunów.
§ 22. 1. Regulamin internatu określa system kar.
2. Za niesubordynację i nieprzestrzeganie regulaminu internatu wychowanek może być ukarany:
 1. upomnieniem wychowawcy internatu,
 2. upomnieniem kierownika internatu,
 3. ograniczeniem określonych praw wychowanka internatu,
 4. upomnieniem kierownika internatu w obecności rodziców z wpisem do dokumentacji wychowanka.
 5. naganą na piśmie kierownika internatu w obecności rodziców z powiadomieniem wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego,
 6. obniżeniem oceny z zachowania.
 7. okresowym zawieszeniem w prawach wychowanka internatu; wychowanek zawieszony w prawach nie może być mieszkańcem internatu do czasu wypełnienia warunków, jakie zostały określone w decyzji o zawieszeniu,
 8. utratą miejsca w internacie.
§ 23. W przypadku drastycznego lub uporczywego naruszania regulaminu internatu lub szczególnej niesubordynacji wychowanek może być na wniosek Rady Wychowawczej internatu, decyzją Dyrektora ZSCKR w Nowosielcach pozbawiony prawa do miejsca w internacie.
§ 24. 1. Wychowanek może w terminie 7 dni od uzyskania informacji o ukaraniu odwołać się.
2. Odwołanie od decyzji o ukaraniu wychowanek wnosi do:
1) kierownika internatu, w przypadku gdy decyzję o ukaraniu podjął wychowawca,
2) Dyrektora ZSCKR w Nowosielcach, w przypadku gdy decyzję o ukaraniu podjął kierownik internatu.
3. W przypadku decyzji podjętej o ukaraniu przez Dyrektora ZSCKR w Nowosielcach wychowanek może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora ZSCKR w Nowosielcach.
4. Dyrektor ZSCKR w Nowosielcach podejmuje ostateczną decyzję.
§ 25. 1. Kierownik internatu lub wychowawca może odstąpić od wymierzenia wychowankowi kary wymienionej w § 12 ust. 1. pkt 1 – 7 lub wymierzyć karę łagodniejszą, jeżeli wychowanek:
 1. złamał regulamin po raz pierwszy,
 2. wychowawca lub przedstawiciele samorządu internatu udzielą wychowankowi poręczenia,
 3. wychowanek z własnej inicjatywy naprawił szkodę lub wyrządzoną krzywdę.
 
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26. 1. W internacie jest prowadzona dokumentacja przebiegu pracy.
2. Na dokumentację internatu składają się:
 1. dzienniki zajęć grupowych, które mogą być prowadzone w wersji papierowej lub elektronicznej,
 2. książka wyjść i wyjazdów wychowanków,
 3. zeszyt uwag i przekazywania informacji,
 4. harmonogram dyżurów wychowawców internatu,
 5. roczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczej internatu.
§ 27. Odpłatność za wyżywienie lub pobyt w internacie określa każdego roku Dyrektor ZSCKR w Nowosielcach.
§ 28. Regulamin wychodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
…………………………………..                                        ……… data………………….
Imię i nazwisko                                                                            
…………………………………..
Adres
………………………………….
Klasa
………………………………….
 
 
 
Dyrektor
Zespołu Szkół CKR w Nowosielcach
 
 
WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DO INTERNATU
 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie do internatu ZS CKR w Nowosielcach w roku szkolnym ……………….. od dnia ………………………………………………………
 Prośbę swoją motywuję tym, że:
 
1………………………………………………………………………………………………….
 
2………………………………………………………………………………………………….
 
3………………………………………………………………………………………………….
 
 
 
Lista uczniów, którym przyznano miejsce w internacie będzie dostępna w sekretariacie szkoły. Prosimy Rodziców o telefoniczne potwierdzenie przyjazdu ucznia do internatu ( Tel. 134653980).
 
 
 
                                                                                                          Podpisy Rodziców
                                                                                                  Numer telefonu do Rodziców
 
 
 
 
Załącznik nr 2
ANKIETA WYCHOWANKA
Imię i nazwisko wychowanka …………………………………………………………………..
Adres zamieszkania           …………………………………………………………………………..
Koszt wyżywienia w roku szkolnym 2019/2020 za jeden dzień pobytu wynosi 11,00 zł.
Opłaty za wyżywienie wychowanków w stołówce internatu należy dokonywać w sekretariacie ZSCKR w Nowosielcach do 10 dnia każdego miesiąca. Informuję również Państwa, że po wcześniejszym uzgodnieniu z  działem księgowości, istnieje możliwość wystawienia faktury.
 
Wybrane fragmenty Regulaminu INTERNATU Zespołu SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach po zapoznaniu się z ich treścią proszę o podpisanie na dole strony. Pełna treść regulaminu znajduje się na stronie www ZSCKR w Nowosielcach.
§ 5. 1. Rodzice wychowanków internatu współpracują z Dyrektorem ZSCKR w Nowosielcach, kierownikiem internatu i wychowawcami internatu.
2. Rodzice są obowiązani do:
 1. systematycznego i terminowego dokonywania wpłat za wyżywienie zgodnie z obowiązującym w tym zakresie zarządzeniem Dyrektora ZSCKR w Nowosielcach,
 2. informowania z jednodniowym wyprzedzeniem o nieobecności wychowanka w internacie, aby umożliwić wyprowiantowanie go z wyżywienia na czas jego nieobecności,
 3. systematycznych kontaktów z internatem i ze szkołą celem uzyskania informacji na temat postępów wychowanka w nauce i zachowaniu,
 4. współdziałania i pomocy w procesie opiekuńczo- wychowawczym poprzez stałe kontakty z kierownikiem i wychowawcami internatu i realizację koniecznych zaleceń prowadzących do poprawy zachowania wychowanka i jego przystosowania do zasad i norm w nim panujących, określonych w regulaminie internatu,
 5. akceptacji i podporządkowania się ocenom i decyzjom Dyrektora ZSCKR w Nowosielcach, kierownika internatu i wychowawców dotyczących zachowania wychowanka w internacie,
 6. zgłaszania uwag i wniosków w sprawie działalności opiekuńczo- wychowawczej internatu do wychowawców, kierownika internatu lub Dyrektora ZSCKR w Nowosielcach.
§ 6. Brak zainteresowania rodziców postępami wychowanka w nauce i zachowaniu, ignorowanie lub podważanie wiarygodności uwag wychowawców dotyczących nagannego zachowania wychowanka lub zaległości w opłatach za wyżywienie może doprowadzić do utraty przez wychowanka miejsca w internacie. (…)
§ 8. 1. Internat prowadzi działalność 6 dni w tygodniu od godz. 18.00 w niedzielę do godziny 15.00 w piątek przez czas trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych w szkole. Budynek B ZSCKR w Nowosielcach przeznaczony jest dla młodzieży żeńskiej, a budynek D dla młodzieży męskiej; przy czym podział pokoi między młodzieżą męską, a żeńską może uwzględniać inne rozmieszczenie wychowanków.
2. Liczba miejsc w obu budynkach jest uzależniona od powierzchni mieszkalnej będącej do dyspozycji w danym roku szkolnym.
3. Internat dysponuje pokojami 3,4,5,6 i 7 osobowymi.
4. Mieszkańcy pokoju oraz ich rodzice są odpowiedzialni materialnie za wszystkie szkody powstałe w jego wyposażeniu, w tym umeblowaniu (tapczany, szafy, regały, biurka, stoły, krzesła), podłodze (wykładzina, płytki itp.), uszkodzenia mechaniczne ścian i sufitu, zabrudzenia np. poprzez wykonywanie napisów, graffiti itp., oknach (szyby, futryny) oraz ich mechanizmach, drzwiach wraz z zamkami, klamkami i kluczami. Taka sama zasada dotyczy mienia stołówki internatu. (…)
2. Do obowiązków wychowanka internatu należy:
 1. Regularnie, do 10 każdego miesiąca „z góry” wnosić należne opłaty.
 2. Rygorystycznie przestrzegać czasu wykonywania czynności określonych rozkładem dnia w internacie, a w szczególności nauki własnej, pełnienia dyżurów i ciszy nocnej.
 3. Systematycznie uczyć się, wzbogacać swoją wiedzę wykorzystując jak najlepiej czas oraz warunku do nauki.
 4. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek i kolegów, wychowawców i innych pracowników internatu.
 5. Współdziałać w organizowaniu pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w internacie.
 6. Dbać o czystość, estetykę pomieszczeń i otoczenia w internacie.
 7. Dbać o zdrowie, higienę osobistą, własne bezpieczeństwo i rzeczy osobiste.
 8. Uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz internatu i środowiska.
 9. Dbać o mienie internatu, przekazany w użytkowanie sprzęt, wykonywać prace służące poprawie estetyki i warunków życia w internacie oraz ponosić odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody przez działanie indywidualne lub zbiorowe.
 10. Podporządkować się zarządzeniom Dyrektora ZSCKR w Nowosielcach i kierownika internatu, a w szczególności przestrzegać zasad bhp, ppoż., korzystania z urządzeń elektrycznych, przestrzegania zasad użytkowania naczyń i sprzętu stołówki oraz sprzętu internatu.
 11. Bezwzględnie, każdorazowo uzyskać pozwolenie dyżurującego wychowawcy na wyjście poza teren internatu.
 12. Systematycznie uczestniczyć w obowiązkowych dla ucznia zajęciach szkolnych.
 13. Osobiście przeciwdziałać wszelkim przejawom nagannych zachowań na terenie internatu, szczególnie sprzecznych z regulaminem internatu i natychmiast informować o nich dyżurującego wychowawcę lub/i kierownika internatu.
3. Niedopuszczalne jest na terenie internatu palenie papierosów, spożywanie napojów alkoholowych i zażywanie środków odrzucających oraz innych tego typu środków. Zabronione jest także wnoszenie ich na teren internatu oraz przebywanie pod ich wpływem.
4. Uzyskanie przez wychowanka ocen niedostatecznych na koniec semestru lub na zakończenie roku szkolnego, wagary, ucieczki z zajęć szkolnych mogą skutkować utratą miejsca w internacie.
5. Wychowankowi internatu kategorycznie zabrania się:
 1. stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych wychowanków,
 2. przywłaszczania, niszczenia lub naruszania cudzej własności, a także uniemożliwiania lub utrudniania jej użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,
 3. gromadzenia i przechowywania bez wiedzy i zgody kierownika internatu w pokojach lub innych pomieszczeniach przedmiotów, sprzętu lub urządzeń nie będących wyposażeniem internatu,
 4. samodzielnych napraw i jakichkolwiek przeróbek instalacji elektrycznej, w tym oświetlenia,
 5. korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych i uszkodzonego sprzętu elektrycznego,
 6. zakładania na żarówki, świetlówki i inne źródła światłą osłon z materiałów łatwo palnych,
 7. używania otwartego ognia w pomieszczeniach internatu,
 8. pozostawiania bez dozoru włączonego sprzętu elektrycznego np. grzejników, żelazek, kuchenek, grzałek, opiekaczy, tosterów, suszarek do włosów, prostownic do włosów, lokówek, czajników, ładowarek, czy innych tego typu urządzeń,
 9. nieuprawnionego używania podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów, rozdzielni elektrycznych do celów nie związanych z ich przeznaczeniem,
 10. wnoszenia, przechowywania i używania na terenie internatu jakichkolwiek środków pirotechnicznych np. petard, fajerwerków, czy materiałów wybuchowych,
 11. wykonywania na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych budynku jakichkolwiek napisów, rysunków, graffiti itp.
 12. ukrywania, zatajania informacji o wiadomych sobie czynach nagannych związanych z zachowaniami wychowanków internatu ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zagrażają życiu i zdrowiu fizycznemu oraz psychicznemu, bezpieczeństwu mieszkańców internatu oraz mieniu internatu.
§ 20. 1.Wychowanek, który ma problemy z zastosowaniem się do obowiązujących przepisów prawa szkolnego, w tym Statutu ZSCKR w Nowosielcach, regulaminu internatu ma obowiązek poddać się procedurom mającym na celu zmianę jego zachowania w tym udziału w cyklicznych spotkaniach z pedagogiem szkolnym oraz podpisać kontrakt, w którym są określone warunki jakie musi spełnić.
2. Kontrakt, o którym mowa w ust. 1 podpisywany jest przez wychowanka, pedagoga szkolnego, wychowawcę klasy, kierownika internatu i rodzica/prawnego opiekuna. Odmowa podpisania kontraktu przez wychowanków i/lub rodzica/prawnego opiekuna może skutkować wnioskiem do Dyrektora ZSCKR w Nowosielcach o utratę prawa do miejsca w internacie.
 
POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ ZAMIESZCZONĄ POWYŻEJ.
 
……………………………                                                          ……………………………………….
Podpis ucznia/wychowanka                                                     Podpis rodziców/prawnych opiekunów
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
 
…………………………………………
Imię i nazwisko wychowanka
 
…………………………………………
…………………………………………
Imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów
 
Proszę o zwolnienie mojej córki/syna …………………………………..…………………………………
w dniu ………………………………………………………………..…………………………………….
 
z powodu …………………………………………………………….…………………………………….
 
 
Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za pobyt mojego dziecka poza internatem ZSCKR w Nowosielcach.
 
 
……………………………, data ……………………..
 
………………………………………………
Podpisy rodziców/prawnych opiekunów
Opinia wychowawcy
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………….
data, podpis wychowawcy