Regulamin Przyjmowania Skarg i Wniosków

 • 13 grudnia 2020 21:03
REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W NOWOSIELCCH
 
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z 2019, r. poz. 60, 730, 1133).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz.46).
 
Rozdział I
Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków
§ 1. 1. Wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:
 1. Dyrektora szkoły – w każdy poniedziałek w godzinach od 10ºº do 14ºº;
 2. sekretariat szkoły – codziennie w godzinach pracy.
2. Skargi mogą być wnoszone:
 1. pisemnie;
 2. telefonicznie lub za pomocą dalekopisu;
 3. telefaksem;
 4. pocztą elektroniczną;
 5. ustnie.
 1. Pracownik przyjmujący skargę/wniosek potwierdza złożenie skargi/wniosku, jeżeli osoba je wnosząca zażada potwierdzenia.
 2. Pracownik przyjmujący skargę/wniosek obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie Dyrektorowi.
 3. W szkole prowadzi się Rejestr skarg i wniosków. Rejestr skarg i wniosków przechowuje się w sekretariacie szkoły. Rejestr skarg i wniosków posiada następujące rubryki:
 1. liczba porządkowa;
 2. data wpływu skargi/wniosku;
 3. data rejestrowania skargi/wniosku;
 4. adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek;
 5. informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek;
 6. termin załatwienia skargi/wniosku;
 7. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku;
 8. data rozpatrzenia;
 9. krotka informacja o sposobie załatwiania sprawy.
 1. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego – anonimy.
 2. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.
 3. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.
Rozdział II
Kwalifikowanie skarg i wniosków
§ 2. 1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje Dyrektor.
 1. Każda sprawa zakwalifikowana przez Dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.
 2. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, Dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 3. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim w terminie 7 dni przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły.
 4. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać w terminie 7 dni właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły.
 5. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
 6. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.
 7. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.
Rozdział III
Rozpatrywanie skarg i wniosków
§ 3. 1. Pracownik upoważniony do rozpatrywania skarg/wniosków jest zobowiązany przestrzegać następującej kolejności działań:
 1. przyjęcie, kwalifikowanie i rejestracja skargi/wniosku;
 2. analiza treści skargi/wniosku;
 3. określenie i wyszczególninie zarzutów;
 4. w przypadku, gdy z treści skargi/wniosku nie można ustalić jej przedmiotu – wezwać skarażącego do złożenia wyjaśnienia lub uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania z jednoczesnym pouczeniem, że nieusunięcie brtaków spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania;
 5. przeanalizowanie zarzutów w aspekcie prawnym;
 6. zaplanowanie trybu działań/czynności postępowania wyjaśniającego, w tym:
 1. ustalenie źródeł informacji, trybu i form ich zbierania,
 2. ustalenie wykazu dokumentów przewidzianych do kontroli, badania,
 3. przygotowanie narzędzi wspomagających wyjaśnienie sprawy, np. ankiet, listy pytań, kwestionariusza wywiadu, arkusza diagnostycznego, itp.,
 1. w przypadku braku możliwości załatwienia skargi/wniosku w określonym terminie przygotować zawiadomienie o przedłużeniu okresu rozpatrywania skargi/wniosku wraz
  z podaniem przyczycny i planowanego terminy zakończenia;
 2. analiza zebranych materiałów w postepowaniu wyjaśniającym, ustalenie stanu faktycznego, odniesienie się do stanu prawnego i zasadności zarzutów;
 3. opracowanie projektu odpowiedzi na skargę/wniosek;
 4. sformułowanie wniosków do dlaszej pracy celem poprawy wskazanego obszaru pracy szkoły, w przypadku, gdy skarga/wniosek były zasadne.
§ 4. 1. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:
  1. oryginał skargi/wniosku;
  2. notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego;
  3. materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku;
  4. odpowiedź do skarżąceego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem;
  5. inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.
 1. Zawiadomienie o załatwienia wniosku/skargi zawiera:
  1. oznaczenie organu, od którego pochodzi;
  2. wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku;
  3. podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi/wniosku, a w przypadku, gdy zawiadomienie sporządzone zostało
   w formie dokumentu elektronicznego odpowiedź opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym;
  4. zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi/wniosku powinno zawierać oprócz zapisów, jak w puntach 1-3, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 § 1 kpa.
 2. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę (chodzi oczywiście o pierwszą skargę), a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do rozpatrzenia tej skargi może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
 3. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.
Rozdział IV
Terminy rozpatrywania skarg i wniosków
§ 5. 1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.
 1. Skargę/wniosek rozpatruje się:
  1. do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny;
  2. do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające;
  3. do dwóch miesięcy gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana, po wcześniejszym powiadomieniu wnioskodawcy lub skarżącego.
 2.  Do siedmiu dni należy:
  1. przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu;
  2. przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości;
  3. przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów;
  4. przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku
   z podaniem powodów tego przesunięcia;
  5. zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku;
  6. udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.
 3. W razie niezałatwienia skargi/wniosku w terminie stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.