Program praktyk

 • 22 stycznia 2018 22:36

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA

 I -  II DZIEŃ
Przepisy i zasady obowiązujące w zakładzie.

 • poznanie miejsca odbywania stażu,
 • zapoznanie uczestników z przepisami bhp i p.poż. oraz dotyczącymi miejsca praktyki,
 •  zagrożenia mogące wystąpić podczas odbywania praktyki zawodowej,
 • analiza zagrożeń w miejscu praktyki,
 • instruktaż stanowiskowy.

III - IV DZIEŃ                     
Dokumentacja w zakładzie.

 • zapoznanie z  zasadami prowadzenia dokumentacji,
 • wzory dokumentów,
 • analiza zapisów w dokumentacji,
 • ćwiczenia  w prowadzeniu dokumentacji. 

V - VI DZIEŃ
Wyposażenie zakładu praktyki.

 • wyposażenie zakładów w sprzęt  i jego zastosowanie,
 • dobór sprzętu do różnych zadań,
 • przygotowanie stanowiska do praktyk. 

VII - VIII DZIEŃ
Zadania przygotowawcze:

 • . przygotowanie maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych do naprawy. 

IX -  X DZIEŃ
Zadania przygotowawcze:

 • . przygotowanie maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych do naprawy. 

XI - XII DZIEŃ
 Diagnostyka:

 • rozpoznawanie usterek i uszkodzeń maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
 • dobór  narzędzi do naprawy pojazdów, maszyn i urządzeń  rolniczych,
 • dobór  przyrządów specjalistycznych do planowanej naprawy poszczególnych układów maszyn. 

XIII - XIV DZIEŃ
 Diagnostyka:

 •           rozpoznawanie usterek i uszkodzeń maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych,
 • dobór  narzędzi do naprawy pojazdów, maszyn i urządzeń  rolniczych,
 • dobór  przyrządów specjalistycznych do planowanej naprawy poszczególnych układów maszyn. 

XV - XVI DZIEŃ
Naprawa usterek:

 • wykonywanie obsługi i naprawy pojazdów rolniczych bez zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska (bhp). 

XVII - XVIII DZIEŃ           
 Naprawa usterek:

 • wykonywanie obsługi i naprawy pojazdów rolniczych bez zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska (bhp). 

XIX - XX DZIEŃ
Naprawa usterek:

 • wykonywanie obsługi i naprawy pojazdów rolniczych bez zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska (bhp).

 
TECHNIK SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
 
I -  II DZIEŃ
 Przepisy i zasady obowiązujące w zakładzie.

 • poznanie miejsca odbywania stażu,
 • zapoznanie uczestników z przepisami bhp i p.poż. oraz dotyczącymi miejsca praktyki,
 • zapoznanie z regulaminami obowiązującymi w miejscu stażu. 

III - IV DZIEŃ
 Wykonywanie schematów do montażu urządzeń energetyki odnawialnej.
V - VI DZIEŃ
 Montaż układów zasilania urządzeń energetyki odnawialnej według schematu.
VII - VIII DZIEŃ
Dobór i łączenie sterowników do obsługi urządzeń energetyki odnawialnej.
IX -  X DZIEŃ
Pomiary i interpretacja danych w urządzeniach energetyki odnawialnej.
XI - XII DZIEŃ
Regulacja układów automatycznego sterowania urządzeniami energetyki odnawialnej.
XIII - XIV DZIEŃ
Ocena stanu technicznego urządzeń energetyki odnawialnej – usuwanie nieprawidłowości.
XV - XVI DZIEŃ
Pierwsze uruchomienie i przekazanie do użytkowania urządzeń energetyki odnawialnej.
XVII - XVIII DZIEŃ                      
 Inwentaryzacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
XIX - XX DZIEŃ
Analiza dokumentacji, sporządzanie notatek.
 
TECHNIK WETERYNARII

 I -  II DZIEŃ
Przepisy i zasady obowiązujące w zakładzie.

 • poznanie miejsca odbywania stażu,
 • zapoznanie uczestników z przepisami bhp i p.poż. oraz dotyczącymi miejsca praktyki,
 • nadzór sanitarny w Irlandii,
 • instytucje zajmujące się nadzorem sanitarnym w Irlandii,
 • instruktaż stanowiskowy. 

III - IV DZIEŃ
Dokumentacja weterynaryjna.

 • zapoznanie z  zasadami prowadzenia dokumentacji weterynaryjnej,
 • wzory dokumentów,
 • analiza zapisów w dokumentacji,
 • ćwiczenia  w prowadzeniu dokumentacji weterynaryjnej. 

V - VI DZIEŃ
 Zasady ochrony zdrowia człowieka i zwierząt.

 • zagrożenia mogące wystąpić podczas odbywania praktyki zawodowej,
 • przyczyny i możliwe skutki zagrożenia czynnikami  niebezpiecznymi w praktycznym działaniu,
 • analiza zagrożeń w miejscu praktyki. 

VII - VIII DZIEŃ
Różne czynniki możliwe w weterynarii.

 • analiza czynników szkodliwych,
 • analiza czynników uciążliwych,
 • analiza możliwych skutków zagrożeń,
 • sformułowanie wniosków. 

IX -  X DZIEŃ
 Dostępne środki ochrony.

 • podstawy zaopatrzenia i stosowania środków ochrony indywidualnej,
 • obowiązujące w Irlandii przepisy,
 • porównanie przepisów irlandzkich z polskimi. 

XI - XII DZIEŃ
 Ochrona indywidualna.

 • identyfikacja zagrożeń,
 • dobór środków ochrony indywidualnej,
 • wybrane prace, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej,
 • wybrane prace, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej. 

XIII - XIV DZIEŃ
 Wyposażenie zakładów weterynaryjnych.

 • wyposażenie zakładów weterynaryjnych w  sprzęt  i jego zastosowanie,
 • dobór sprzętu do różnych zadań,
 • przygotowanie stanowiska do praktyk. 

XV - XVI DZIEŃ
Diagnostyka weterynaryjna.
XVII - XVIII DZIEŃ           
 Zabiegi weterynaryjne.
XIX - XX DZIEŃ
 Zabiegi weterynaryjne.
Program stażu może ule.gać zmianom wynikającym  np.  z sytuacji w danym dniu w zakładzie praktyk.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

I -  II DZIEŃ Przepisy i zasady obowiązujące w gastronomii.

 • poznanie miejsca odbywania stażu,
 • zapoznanie uczestników z przepisami bhp i p.poż. oraz dotyczącymi żywienia zbiorowego,
 • nadzór sanitarny w Irlandii,
 • instytucje zajmujące się nadzorem sanitarnym w Irlandii,
 • instruktaż stanowiskowy. 

III - IV DZIEŃ Magazynowanie i obróbka wstępna surowców.

 • zapoznanie z zasadami magazynowania surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • zasady obróbki wstępnej surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • urządzenia do mycia, sortowania, usuwania części niejadalnych i rozdrabniania – zasada ich działania i obsługiwanie,
 • ćwiczenia w myciu, sortowaniu, usuwaniu części niejadalnych i rozdrabnianie surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 

V - VI DZIEŃ  Obróbka termiczna surowców.

 • warunki obróbka termiczna surowców – gotowanie, smażenie, pieczenie, duszenie,
 • urządzenia do obróbki wstępnej, zasada ich działania i obsługiwanie,
 • ćwiczenia w sporządzaniu potraw, w tym dań regionalnych w/w metodami. 

VII - VIII DZIEŃ  Obróbka chłodnicza surowców.

 • rodzaje obróbki chłodniczej surowców – chłodzenie i zamrażanie,
 • urządzenia do obróbki chłodniczej, zasada ich działania i obsługiwanie,
 • ćwiczenia w sporządzaniu potraw w/w metodami. 

IX -  X DZIEŃ  Odpady i resztki kuchenne.

 • zasady i sposoby zagospodarowania odpadów kuchennych,
 • sortowanie odpadów kuchennych organicznych i nieorganicznych,
 • sprzęt i urządzenia niezbędne w usuwaniu odpadów żywnościowych,
 • analiza zagrożeń wynikających z powstawania odpadów kuchennych – ćwiczenia.

XI - XII DZIEŃ Naczynia stołowe i kuchenne – utrzymanie higieny w kuchni.

 • zapoznanie z zasadami utrzymania higieny w kuchni,
 • urządzenia do mycia i wyparzania naczyń,
 • suszenie naczyń,
 • rodzaje stosowanych detergentów,
 • przygotowanie naczyń do mycia,
 • dobieranie detergentów,
 • obsługa urządzeń myjących.

XIII - XIV DZIEŃ Jadłospis –zasady układania.

 • ćwiczenia teoretyczne w sporządzaniu jadłospisów z uwzględnieniem kuchni niemieckiej,
 • zasady sporządzania poszczególnych rodzajów posiłków,
 • planowanie posiłków w zakładach z pełnym wyżywieniem, dobór wyżywienia do grup,
 • sporządzenie przykładowego  całodziennego jadłospisu. 

XV - XVI DZIEŃ Wyposażenie zakładów gastronomicznych.

 • wyposażenie zakładów gastronomicznych w drobny sprzęt (sztućce i zastawa stołowa) i jego zastosowanie,
 • dobór naczyń do różnego rodzaju posiłków i potraw,
 • przygotowanie stołów i sal na przyjęcie,
 • nakrywanie i dekoracja stołów,
 • ćwiczenia w przygotowaniu sali konsumpcyjnej, 

XVII - XVIII DZIEŃ Obsługa sali konsumpcyjnej.                       

 • techniki podawania do stołu,
 • zasady podawania potraw,
 • zasady zbierania naczyń po posiłkach,
 • ćwiczenia w podawaniu do stołu  i zbieraniu naczyń. 

XIX - XX DZIEŃ Obsługa konsumenta.

 • kultura osobista i etyka zawodowa pracowników obsługi,
 • higiena i ubiór pracowników obsługi,
 • organizacja pracy pracowników,
 • ćwiczenia w obsługiwaniu konsumentów. 
Program stażu może ulegać zmianom wynikającym  np.  z sytuacji w danym dniu w zakładzie praktyk, ilości gości, pracy kuchni, itp.