Samorząd Uczniowski

  • 05 kwietnia 2011 15:36

 „Jesteśmy cząstką w zespole, z niego płynie nasza siła" 

 

Samorząd Uczniowski

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

w Nowosielcach

 

                       PRZEWODNICZĄCY:  Adrian Wielobób                

                    ZASTĘPCA:                 Angelika Grzybek   
          
                    SKARBNIK:                 Karol Wolski                 

 

Cele ogólne Samorządu Uczniowskiego:
uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych;
rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samoobrony i samodyscypliny uczniów.


Cele szczegółowe Samorządu Uczniowskiego:
pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
współdziałanie z władzami szkolnymi i w sprawach dotyczących uczniów;
dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne;
organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów napotykających trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym;
troska o dobre imię szkoły;
dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu;
uzgadnianie z władzami szkolnymi ważniejszych przedsięwzięć;
wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich w rozwiązywaniu problemów dotyczących szkoły i środowiska uczniowskiego.

 

Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego


1. Wybory do Samorządu Szkolnego odbywają się co dwa lata, nie później niż do 31 października danego roku szkolnego.
2. Przeprowadza je Komisja wyborcza składająca się z 6 osób, uczniów najstarszych klas.
3. Prawo wybierania władz Samorządu ma każdy uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach oraz wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej.
4. Wybory do samorządu są równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
5. Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów, przygotowuje karty do głosowania, wyznacza termin wyborów, czuwa nad prawidłowym przebiegiem kampanii wyborczej oraz głosowania, liczy głosy i ogłasza wyniki wyborów.
6. Głosowanie dokonuje się poprzez postawienie na karcie głosowania znaku X przy nazwisku kandydata i wrzucenie karty wyborczej do urny.
7. Kandydatami do władz Samorządu Szkolnego mogą być tylko ci uczniowie, którzy uzyskali rekomendację zespołu klasowego oraz wychowawcy klas.
8. Kandydaci biorą udział w kampanii wyborczej, która trwa dwa tygodnie przed wyborami. W trakcie kampanii odbywa się mityng wyborczy, na którym kandydaci są zobowiązani przedstawić swój program wyborczy.
9. W skład samorządu wchodzi 8 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Obejmują oni funkcje: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika, sekretarza oraz czterech członków ( kolejno według liczby uzyskanych głosów), którzy będą liderami działających pod patronatem Samorządu Uczniowskiego sekcji (porządkowej, dyscyplinarnej, sportowej i artystycznej).
10. Kadencja Samorządu Szkolnego trwa 2 lata.