Regulamin Rady Pedagogicznej

  • 13 grudnia 2020 20:57
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej
w Nowosielcach
 
Uchwalono na podstawie:
Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach
 
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Rada Pedagogiczna jest statutowym organem Szkoły nadzorującym proces kształcenia, wychowania i opieki uczniów.
2. Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania i realizuje swoje uprawnienia zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, na zebraniach plenarnych i poprzez działania komisji i zespołów.
§2
1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący nie rzadziej niż dwa razy w półroczu zgodnie z kalendarium na dany rok szkolny.
2. O terminie zebrania plenarnego Rady Pedagogicznej informuje jej przewodniczący na tydzień przed planowanym zebraniem za pośrednictwem tablicy ogłoszeń lub poczty elektronicznej czy strony internetowej Szkoły.
3. Termin zebrania plenarnego może być zmieniony przy zachowaniu zasady, że członkowie Rady zostaną o tym fakcie powiadomieni najpóźniej na trzy dni przed terminem zebrania,
4. W nagłych przypadkach zebranie plenarne Rady Pedagogicznej może być zwołane w trybie pilnym bez wcześniejszego powiadamiania członków Rady.
5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są w czasie pozalekcyjnym.
6. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek:
1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
2) organu prowadzącego szkołę;
3) przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
4) co najmniej 1/3 liczby członków Rady Pedagogicznej (zgłoszony pisemnie z podpisami członków).
§3
1. Każdy członek Rady Pedagogicznej ma prawo do wyrażania opinii.
2. Członków Rady Pedagogicznej i osoby uczestniczące w zebraniach Rady obowiązuje zachowanie tajemnicy poruszanych na zebraniach spraw, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, ich rodziców (prawnych opiekunów) lub pracowników Szkoły.
 
II. Struktura Rady Pedagogicznej
§4
 
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły, jako przewodniczący;
2) Wicedyrektor i Kierownik Szkolenia Praktycznego;
3) wszyscy nauczyciele, pedagog, wychowawcy internatu zatrudnieni w Szkole;
4) pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu.
2) W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi Wicedyrektor.
3. Na zaproszenie przewodniczącego Rady Pedagogicznej lub jej członków, po uzyskaniu zgody Rady Pedagogicznej, w posiedzeniach Rady, z głosem doradczym mogą brać udział inne osoby, a w szczególności:
1) przedstawiciele organu prowadzącego,
2) członkowie Rady Rodziców,
3) studenci odbywający w Szkole praktyki pedagogiczne,
4) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
§5
1. Rada Pedagogiczna może wyłonić ze swego składu komisje, zespoły problemowo-zadaniowe, w zależności od potrzeb szkoły.
2. Przewodniczących zespołów powołuje Dyrektor Szkoły na wniosek członków danego zespołu.
3. W skład komisji, zespołu problemowo-zadaniowego, poza członkami Rady Pedagogicznej, mogą także wchodzić inne osoby zaproszone przez Radę, ale z głosem doradczym.
4. Kadencja komisji, zespołów trwa jeden rok szkolny.
5. Zespoły problemowo-zadaniowe sporządzają plan pracy oraz półroczne i roczne sprawozdanie.
6. W strukturze Rady Pedagogicznej działają zespoły:
1) zespoły nauczycieli danego oddziału;
2) zespoły przedmiotowe.
7. Zespół przedmiotowy może współdziałać z właściwymi doradcami metodycznymi.
8. Zespoły przygotowują półroczne i roczne sprawozdania, które przedstawiają Radzie Pedagogicznej.
9. Rada Pedagogiczna może powołać swojego przedstawiciela w głosowaniu tajnym zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.
 
III. Obowiązki członków Rady Pedagogicznej
§6
1. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do:
1) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady;
2) przestrzegania prawa wewnątrzszkolnego oraz zarządzeń Dyrektora Szkoły;
3) przestrzegania zasad bhp;
4) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej, zespołów i komisji, do których zostali powołani oraz w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli;
5) realizowania uchwał Rady Pedagogicznej, także wtedy, kiedy zgłosili do nich swoje zastrzeżenia;
6) składania przed Radą Pedagogiczną sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań.
2. Obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej:
1) dbanie o autorytet Rady, ochronę praw i godności nauczycieli;
2) pobudzanie nauczycieli do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
3) zwoływanie i przewodniczenie zebraniom plenarnym Rady Pedagogicznej;
4) przygotowanie i przedstawienie planu pracy Rady Pedagogicznej na dany rok szkolny;
5) powoływanie komisji i zespołów Rady Pedagogicznej;
6) realizacja uchwał Rady oraz monitorowanie stopnia ich realizacji;
7) przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły przynajmniej raz w roku szkolnym;
8) informowanie uczniów i ich rodziców o podjętych uchwałach.
 
IV. Kompetencje Rady Pedagogicznej
§7
1. Uchwały Rady Pedagogicznej oraz wyrażane opinie są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
2. Decyzje personalne Rady Pedagogicznej są podejmowane w głosowaniu tajnym.
3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzenie planów pracy Szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) wyrażenie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,
4) wyrażenie zgody na egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
5) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły,
7) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
8) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów i słuchaczy,
9) ustalanie regulaminu swojej działalności,
10) przygotowanie projektu Statutu Szkoły i uchwalanie go, wprowadzanie do niego zmian,
11) zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów,
12) przedstawienie Kuratorowi Oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
13) zgoda na utworzenie oddziału międzynarodowego,
14) cofnięcie zgody na utworzenie oddziału międzynarodowego,
15) decyzja o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność po uzyskaniu opinii zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz po zasięgnięciu opinii rodziców,
16) ustalenie warunków przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych wymagających od ucznia szczególnych indywidualnych predyspozycji do szkoły ponadpodstawowej,
17) ustalenie warunków przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w zawodzie wymagających od ucznia szczególnych indywidualnych predyspozycji do szkoły branżowej II stopnia,
18) ustalenie warunków przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w zawodzie wymagających od ucznia szczególnych indywidualnych predyspozycji do szkoły policealnej.
4. Rada Pedagogiczna posiada uprawnienia do:
1) delegowania dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły,
2) wyrażania zgody lub wnioskowanie za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, o udział w zebraniu Rady Pedagogicznej przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,
3) ustalania zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne lub ustalanie materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym oraz może podjąć decyzję o prowadzeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego o najmniejszej liczbie godzin nauczania bez podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku zadziałania mechanizmów korygujących,
4) wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole,
5) wnioskowania o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju oraz o zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
6) wyboru dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego podstawowych dla zawodu w szkole policealnej dla dorosłych, z których słuchacz przystępuje do egzaminu w każdym semestrze,
7) określenia sposobu i trybu uzupełnienia części praktycznej nauki zawodu, z której słuchacz został zwolniony w dotychczasowej szkole policealnej dla dorosłych,
8) wyboru przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
5. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programu nauczania,
2) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
3) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,
4) powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
5) powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole,
6) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w Szkole,
7) wnioski Dyrektora Szkoły w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,
8) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw rolnictwa lub kuratora oświaty (z wyłączeniem wniosku na nagrodę dla dyrektora),
9) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
10) projekt planu finansowego Szkoły,
11) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
12) program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły,
13) organizację dodatkowych zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
14) organizację dodatkowych zajęć, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony,
15) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju,
16) ustalenie w sprawie oceny pracy Dyrektora Szkoły,
17) organizację tygodnia pracy,
18) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
19) propozycje zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów,
20) zezwolenie na indywidualny program nauki,
21) zezwolenie na indywidualny tok nauki,
22) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,
23) ustalenie przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty,
24) zgłaszanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli pierwszej instancji,
25) zgłaszanie kandydatów na członków odwoławczej komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.
26) ustalenia średniej ocen upoważniającą do przyznania stypendium za wyniki w nauce,
27) ustalenia wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
§8
1. Rada Pedagogiczna może występować z pisemnym wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora i Wicedyrektora lub o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Szkole. Wniosek powinien uzyskać poparcie co najmniej połowy liczby członków Rady Pedagogicznej.
2. Rada Pedagogiczna stwierdza zgodność ze Statutem Szkoły projektu Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
3. Rada Pedagogiczna przyjmuje do realizacji regulaminy wewnątrzszkolne.
 
V. Tryb i sposób podejmowania uchwał i wyrażania opinii
§9
1. Uchwały i opinie Rady Pedagogicznej są podejmowane w głosowaniu jawnym lub tajnym. Wzór zapisu uchwały – załącznik 2.
2. W głosowaniach tajnych podejmuje się uchwały:
1) w sprawach, których wymagają tego przepisy prawa,
2) w sprawach personalnych dotyczących członków Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły,
3) na zarządzenie prowadzącego zebranie,
4) na wniosek członka Rady Pedagogicznej poparty w głosowaniu przez co najmniej ½ liczbę obecnych na zebraniu, po uprzednim jawnym głosowaniu nad przyjęciem tajności głosowania.
3. Uchwała jest prawomocna, jeżeli została przyjęta zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.
4. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki.
5. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.
6. Głosowanie tajne odbywa się w następujący sposób:
1) przygotowanie kart do głosowania,
2) wybór trzyosobowej komisji skrutacyjnej i jej przewodniczącego,
3) przeprowadzenie głosowania na kartach do głosowania,
4) przedstawienie wyników głosowania,
5) sporządzenie protokołu z przebiegu głosowania przez komisję skrutacyjną.
7. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby, których dotyczy dane głosowanie.
8. Przewodniczący wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa:
1) o wstrzymaniu wykonania uchwały przewodniczący niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego,
2) organ nadzoru pedagogicznego w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa,
3) rozstrzygnięcie organu nadzoru pedagogicznego w sprawie uchylenia uchwały jest ostateczne.
 
VI. Ramowy plan zebrań plenarnych Rady Pedagogicznej
§10
1. Przyjmuje się następujące stałe terminy plenarnych zebrań w ciągu roku szkolnego:
1) zebranie przed rozpoczęciem roku szkolnego, którego tematyka obejmuje m.in.:
a) roczny plan pracy Szkoły,
b) kalendarium szkolne,
c) organizację pracy Szkoły – rozkład zajęć, przydział obowiązków,
d) plan nadzoru pedagogicznego;
2) zebrania klasyfikacyjne w pierwszym półroczu roku szkolnego dla każdego z poziomów kształcenia, którego tematyka obejmuje m.in.:
a) wyniki klasyfikacji uczniów,
b) sprawozdania z pracy komisji, zespołów Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego oraz z działalności Internatu;
3) zebranie klasyfikacyjne w drugim półroczu roku szkolnego dla klas maturalnych, którego tematyka obejmuje m.in. wyniki końcowej klasyfikacji uczniów;
4) zebranie klasyfikacyjne w drugim półroczu roku szkolnego, którego tematyka obejmuje m.in.:
a) wyniki klasyfikacji i promowania uczniów klas I i II oraz III,
b) osiągnięcia uczniów;
5) zebranie podsumowujące rok szkolny, którego tematyka obejmuje m.in.:
a) sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego,
b) sprawozdania z pracy komisji, zespołów Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego oraz z działalności Internatu.
 
VII. Protokół zebrania plenarnego Rady Pedagogicznej
§11
1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane; protokolanta powołuje przewodniczący zebrania Rady.
2. Protokół sporządza się w terminie 14 dni od zebrania Rady Pedagogicznej według wzoru – załącznik 1.
3. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do zapoznania się z treścią protokołu i mają prawo do wniesienia na piśmie uwag i zastrzeżeń.
4. Wniesione uwagi są rozpatrywane na kolejnym zebraniu Rady Pedagogicznej i jej decyzją uwzględnione bądź nieuwzględnione w protokole.
5. Protokół jest zatwierdzany na następnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
§12
1. Księga protokołów przechowywana jest w sekretariacie Szkoły.
2. Księga protokołów może być udostępniona nauczycielom zatrudnionym w Szkole, przedstawicielom organu prowadzącego i nadzorującego Szkołę.
 
VIII. Postanowienia końcowe
§13
1. Zmiana treści Regulaminu odbywa się na wniosek poparty większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.
2. Sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie regulują akty prawne wyższego rzędu.
 
Regulamin przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej ZSCKR w Nowosielcach
z dnia 08.02.2019 r.
 
 
 
 
 
Załącznik 1 do Regulaminu Rady Pedagogicznej
 
INSTRUKCJA ELEKTRONICZNEGO PROTOKOŁOWANIA POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ ZSCKR W NOWOSIELCACH
 
I. Pracę Rady Pedagogicznej – zwłaszcza przebieg posiedzeń, dokumentuje jeden z członków Rady, zwany protokolantem.
II. W terminie 14 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, spisując go w wersji elektronicznej (ustawienie stron: margines górny i dolny po 2,5 cm, margines lewy i prawy: 2,5 cm).
III. Protokół sporządza się zgodnie z poniższymi zasadami:
1. w prawym górnym rogu znajduje się zapis: Nowosielce, ............... (data obrad: dzień,
miesiąc i rok zapisany cyframi arabskimi, czcionką rozmiar 12 TNR),
2. poniżej, w odstępie znajduje się nazwa i numer protokołu, opisane według
następującego wzoru:
 
Protokół nr ........ z zebrania Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach
w dniu ……………… r.
 
zapisany czcionką rozmiar 14 TNR, drukiem wytłuszczonym i wyśrodkowanym,
3. poniżej, w odstępie zapisany jest plan obrad, według następującego wzoru:
 
Plan obrad:
1. Powitanie zebranych, stwierdzenie quorum. Potwierdzeniem quorum jest sporządzona i dołączona do protokołu lista obecności członków Rady Pedagogicznej.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Pedagogicznej. Powołanie protokolanta.
 
Powyższe punkty są stałe dla każdego posiedzenia. Pozostałe punkty ustalane są przez prowadzącego posiedzenie Dyrektora Szkoły bądź wyznaczoną przez niego osobę i przedstawiane Radzie Pedagogicznej na początku zebrania.
 
4. plan obrad, jak również przebieg obrad, zapisywane są czcionką rozmiar 12 TNR, interlinia 1,5,
5. każdą stronę protokołu numeruje się w na dole strony (cyframi arabskimi, format: 1, 2, 3 ……),
6. strony protokolarza numerowane są kolejno,
7. treść protokołu stanowią odniesienia do punktów zawartych w planie obrad, w kolejności zgodnej z zaopiniowanym porządkiem obrad (Ad.1, Ad.2, etc.),
8. w punkcie 2 protokołu znajduje się informacja dotycząca głosowania nad zaopiniowaniem porządku obrad,
9. zapisy dotyczące głosowań sporządzane są według następującego wzoru:
 
Wyniki głosowania:
1. Liczba członków Rady Pedagogicznej:
2. Liczba osób obecnych na zebraniu:
3. Głosowało za:
4. Głosowało przeciw:
5. Wstrzymało się od głosu:
 
10. w zapisie stosuje się protokołowanie uproszczone, tj. nie notuje się szczegółowego przebiegu dyskusji, a jedynie ustalenia z niej wynikłe; na życzenie uczestnika obrad jego głos w dyskusji będzie zaprotokołowany,
11. szczegółowe wyniki klasyfikacji uczniów oraz sprawozdania z działalności dydaktyczno-wychowawczej członków Rady Pedagogicznej stanowią załączniki do protokołu,
12. w protokole dopuszcza się umieszczanie tabel i wykazów do celów statystycznych,
13. przedostatni punkt planu obrad stanowią Sprawy różne,
14. ostatni punkt planu obrad stanowią Wolne głosy i wnioski,
15. na końcu protokołu zamieszcza się zapis wg wzoru:
 
Na tym zebranie zakończono.
 
Protokołował/a: …(imię i nazwisko protokolanta)…
 
16. w tzw. stopce na każdej stronie, obok numeru strony znajdują się podpisy Dyrektora Szkoły oraz protokolanta w formie paraf, zapisane kolorem innym niż czarny,
17. na ostatniej stronie protokołu znajdują się: czytelny podpis protokolanta, podpis Dyrektora Szkoły oraz pieczęć szkoły,
18. na ostatniej stronie protokołu znajdują się informacje na temat liczby stron protokołu oraz liczby załączników, a także wykaz podjętych uchwał.
 
 
 
 
 
Załącznik 2 Uchwała Rady Pedagogicznej
 
Uchwała Nr . . . . .
Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach
z dnia ………………….
 
 
w sprawie ………………………………………………………………………………………..
 
Na podstawie:
art.(par.) ....., ust. ...... Ustawy .........../Rozporządzenia ......../ § .......... Statutu Szkoły
uchwala co następuje:
§1. ……………………………………………………………………………………..…...……
……………………………………………………………………………………………...……
§... ..……………………………………………………………………………………….……..
 
 
 
§… Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.
 
§… Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
…………………………………………………..
(podpis przewodniczącego Rady Pedagogicznej)
 
 
 
 
Uchwała została przyjęta liczbą głosów:
  • za: ……………..
  • przeciw: …………….
  • wstrzymało się: ……………
  • członków Rady Pedagogicznej ogółem: …………..
  • obecnych: ……………..