Projekty Projekt nr: PLSK.03.01.00-SK-0197/18

Projekt nr: PLSK.03.01.00-SK-0197/18

  • 13 maja 2021 17:45

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach realizuje projekt pt. „Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza”. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego - 85%)

Partnerzy projektu:

1. MAS Orava, o.z. SŁOWACJA

2. Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu

Celem projektu w ramach polsko-słowackiej współpracy jest:

–  stworzenie zintegrowanej oferty edukacyjnej dla regionów po obu stronach granicy,

–  poprawa wzajemnych kontaktów oraz skuteczna i wszechstronna edukacja.

Partnerzy projektu będą ze sobą ściśle współpracować na poziomie rozwoju kształcenia zawodowego i specjalistycznego oraz  będą wspólnie opracowywać programy nauczania.

Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na:

a) podniesienie kompetencji zawodowych młodzieży z pogranicza polsko-słowackiego,

b) zwiększanie możliwości rozwoju oraz przystosowania się do płynnej rzeczywistości rynku pracy,

c) rozwój regionów po obu stronach granicy.

Projekt nr: PLSK.03.01.00-SK-0197/18 pt. Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza.

Całkowita wartość projektu 235 839,20 euro w tym środki unijne 200 463,32 euro

Wartość projektu dla ZSCKR 24 150,00 euro w tym środki unijne 20 527,5euro

Czas realizacji projektu – październik 2019 do grudzień 2021

Głównym celem projektu jest inwestowani w edukację, szkolenia i kształcenia zawodowe, jak również umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój i wdrożenie wspólnej edukacji, kształcenia zawodowego i programów szkoleniowych. Obecna struktura i treść szkolenia zawodowego nie jest oparta na bieżących potrzebach sfery pracodawców. Z drugiej strony brak zainteresowania profesjonalistami i rzemieślnikami ze strony uczniów i studentów. Podstawowym warunkiem efektywnego rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego w regionie przygranicznym Podkarpaciajest właściwa identyfikacja potrzeb kształcenia i szkolenia oraz zapewnienie wspólnych procesów edukacyjnych, działania w zakresie poradnictwa zawodowego na transgranicznym rynku pracy oraz dostosowanie programów edukacyjnych do aktualnych wymagań rynku pracy, w tym międzyinstytucjonalnej współpracy w zakresie praktyk zawodowych, szkoleń zawodowych i specjalistycznych. Projekt składa się z trzech głównych zadań, opartych na trzech konkretnych celach projektu, zidentyfikowanych na podstawie identyfikacji potrzeb rozwoju regionalnego w zakresie szkolenia zawodowego. Celem projektu jest rozwój gospodarek regionów przygranicznych z wykorzystaniem zasobów i kapitału ludzkiego regionu transgranicznego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W ramach projektu partnerzy będą współpracować w ramach wszystkich trzech zadań projektowych, każdy partner ma specyficzne i niezastąpione zadanie w projekcie.

 Zadanie nr 1: Rezultatem zadania będzie zdobycie wiedzy poprzez analizę regionalnej edukacji zawodowej na obszarze pogranicza umożliwiającą zatrudnianie uczniów na lokalnym rynku pracy. Motto „dowiedzieć się, co ich zatrzyma w miejscu zamieszkania" zostaną przeanalizowane szanse uczniów szkół zawodowych i placówek w zakresie transgranicznego rynku pracy i zaproponowane kroki zmierzające do poprawy i innowacyjności programów edukacyjnych

Zadanie nr 2: Celem zadania jest odpowiedź na zbadane potrzeby w zadaniu nr 1 poprzez organizację wizyt, warsztatów i spotkań tematycznych, w celu zdobycia wiedzy na temat różnic w programach edukacyjnych na Słowacji i w Polsce. Dużą rolę odgrywają uczestniczący nauczyciele i eksperci z obu państw, którzy opracują profesjonalne platformy współpracy w zakresie transferu dobrych praktyk w programach edukacyjnych oraz stworzenia dodatkowych możliwości współpracy pomiędzy szkołami

Zadanie Nr 3: Na podstawie analizy przeprowadzonej w regionie (Z1) zostanie przeprowadzona wspólna kampania promocyjna w celu poinformowania potencjalnych odbiorców, którzy są absolwentami szkół branżowych oraz w celu ułatwienia im wejścia na rynek pracy, zapewnienie dobrego wynagrodzenia, którzy są atrakcyjni dla regionu wiejskiego obszaru Realizacja projektu w ramach polsko-słowackiej współpracy stworzy zintegrowaną ofertę edukacji – programy nauczania  dla regionów po obu stronach granicy, wsparcie dla wzajemnych kontaktów. Partnerzy projektu będą ze sobą współpracować na poziomie rozwoju kształcenia zawodowego oraz zapewniania wspólnych procesów uczenia się.