Informacja dla uczniów odbywających stacjonarnie zajęcia praktyczne

  • 06 listopada 2020 00:00
W związku z podpisaniem Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej od 09.11.2020 r. do odwołania odbywać się będą w oddziałach klas czwartych technikum, natomiast w pozostałych oddziałach w sposób zdalny w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia. Zajęcia praktyczne odbywać się będą według następujących zasad:
- czas trwania zajęć maksymalnie 10 godz. tygodniowo, w dniach według aktualnego planu lekcji,
- na zajęcia praktyczne może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
- uczeń nie może przyjść na zajęcia, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
- na terenie szkoły oraz w czasie zajęć obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, częsta dezynfekcja rąk oraz narzędzi, urządzeń i maszyn,
- zajęcia w trybie stacjonarnym odbywać się będą w małych grupach z zachowaniem wszystkich obowiązujących wymogów sanitarnych GIS.
Internat szkolny funkcjonuje na niezmienionych zasadach.