PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW
 
PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW
 
Projekt nr POWERVET- 2016 – 1 – PL01 – KA102 – 025262
pt. Nowe doświadczenia zawodowe uczniów ZS CKR Nowosielce – praktyki w Unii Europejskiej,

 
realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER) w ramach projektu „ Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach Erasmus+
 
 
Nowosielce, dnia 17  października  2016 roku.  
 
1 .  Cele Projektu:
 
* Wszechstronny rozwój uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zawodowego:
- uczniowie zapoznają się z zasadami funkcjonowania branży gastronomiczno - hotelarskiej, weterynaryjnej,  mechanizacyjnej
i energetycznej w Irlandii.
* Rozszerzenie horyzontów myślowych młodzieży oraz wzbogacenie posiadanej wiedzy: uświadomienie specyfiki zawodu, obycie
z zawodem, zbieranie doświadczeń, zrozumienie idei pracy z pasją oraz powołania wynikającego z wyboru danego fachu.
* Uświadomienie młodzieży roli elastyczności i mobilności zawodowej:
- nie należy zamykać się tylko we własnym środowisku i ograniczać się do informacji zebranych na lekcjach przedmiotów zawodowych, trzeba poszukiwać, wyjeżdżać, uczyć się od innych ,a potem próbować przenieść  spostrzeżenia np. w swoim miejscu zamieszkania, zakładając swoje przedsiębiorstwo.
* Poszukiwanie inspiracji zawodowych, rozwój kreatywności, inne spojrzenie na dany zawód.
* Rozwój kompetencji językowych:
- etap przygotowawczy (szkolenia językowe ) pomogą młodzieży przełamać barierę językową oraz nauczyć się podstawowego słownictwa fachowego (przygotowanie do opanowania w Irlandii zaawansowanych słówek branżowych),
- praca w irlandzkich przedsiębiorstwach pozwoli opanować słownictwo fachowe związane z zawodami.  W czasie wolnym od praktyki uczniowie będą zmuszeni do samodzielnego funkcjonowania w obcym kraju, np. zakupy, korzystanie z komunikacji miejskiej, co przyczyni się do przełamania barier językowych.
* Rozwój osobowościowy i mentalny: nabranie pewności siebie, nauka samodzielnego działania, podejmowania decyzji, dorosłego postępowania, aklimatyzacji w nowych warunkach, adaptacji do warunków życia w obcym kraju.
* Naukę pracy w zespole:  (ze swoim kolegą/koleżanką ze szkoły),
a potem z innymi ludźmi, którzy żyją w innej kulturze, tradycji, reprezentują inne przekonania, wyznają inną religię (tu: głównie współpracownicy z zakładów).
* Rozwój kulturowy: poznanie zwyczajów, tradycji (również tych codziennych) Irlandczyków.
* Pozyskanie cennych kwalifikacji potwierdzonych szeregiem dokumentów, które potem można załączyć do swojej aplikacji ubiegając się o stanowisko pracy.
 
2. Partnerzy projektu:
 
Instytucja wysyłająca:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

Instytucja przyjmująca:
Your International Training,  FBD House, The Spa Square ,Mallow, Co Cork, Irlandia.
 
3. Kryteria uczestnictwa w projekcie:
 
a. Wypełnienie przez ucznia Formularza zgłoszeniowego oraz złożenie do koordynatora projektu (w terminie podanym na tablicy ogłoszeń).
b. Systematyczne zapoznawanie się z informacjami zamieszczonymi na tablicy przeznaczonej na potrzeby ww. projektu oraz informacjami publikowanymi na szkolnej stronie internetowej.
c. Udział rodziców ucznia w szkolnym spotkaniu informacyjnym.
 
4. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:  
 
- dyrektor ZS CKR im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach – mgr inż. Józef Gocko,
- koordynator projektu – mgr Robert Piechocki,
-  nauczyciel języka angielskiego – mgr Konrad Widota
- wychowawcy klas drugich w roku szkolnym 2016/17: mgr Agnieszka Wiśniewska, mgr Agata Pastuszek,  mgr Robert Piechocki.
 
 5. Kryteria rekrutacji / zgodnie z  Formularzem Wniosku /:
 
-  projekt skierowany jest przede wszystkim do uczniów klas drugich w r.sz.2016/17,
-  uczennice oraz uczniowie mają równy dostęp do projektu,
- ocena z zachowania,
-  motywacja do wyjazdu,-
znajomość języka angielskiego, ocena z przedmiotu język angielski,
- oceny z przedmiotów zawodowych.
Przewidziana jest również procedura odwoławcza - w formie osobistej rozmowy ucznia z dyrektorem i koordynatorem, po czym dyrektor zadecyduje o akceptacji bądź odrzuceniu odwołania.
 
6.  Przygotowanie do praktyki:
 
 - uczniowie zakwalifikowani do udziału w praktyce będą obowiązkowo uczestniczyć
w programie przygotowań pedagogicznych, kulturowych,  językowych oraz kursach zawodowych,
- zajęcia będą podzielone na moduły,
- harmonogram zajęć będzie udostępniony na szkolnej tablicy informacyjnej oraz na szkolnej stronie internetowej,
- uczeń może opuścić i usprawiedliwić tylko 2 godziny zajęć,
- przed wyjazdem do Irlandii praktykant musi podpisać umowę o staż oraz inne wymagane dokumenty,
- nieobecność na zajęciach przygotowawczych będzie skutkować skreśleniem z listy uczestników projektu.
 
7. W trakcie praktyki i po jej zakończeniu uczeń zobowiązuje się:
 
-   dołożyć wszelkich starań do rzetelnej  realizacji w całości programu praktyk,
- ściśle przestrzegać regulaminu praktyk, pod rygorem wykluczenie
z uczestnictwa
w projekcie,
- przestrzegać zasad bhp,
- codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania praktyki,
- realizować zlecone zadania,
- uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas stażu,
- na bieżąco informować opiekuna szkolnego o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na przebieg praktyki,
- w trakcie praktyki codziennie sporządzać wpisy w dzienniczku praktyk oraz karcie czasu pracy, które będą podstawą do wystawienia oceny  zaliczającej praktykę,
- każda grupa praktykantów sporządzi prezentację multimedialną
z przebiegu praktyki, aby społeczności szkolnej zaprezentować wspomnienia z Irlandii,
- w wyznaczonym przez koordynatora projektu terminie przybyć na spotkanie w szkole, aby przygotować i złożyć raport uczestnika
w systemie Mobility Tool+,
- uczestniczyć w działaniach promujących rezultaty praktyki
w ramach programu POWER.
                                             

                                                           Koordynator projektu 
                                                                         mgr Robert Piechocki

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]