Ogłoszenie nr 87690 - 2017 z dnia 2017-05-24 r.
Zarszyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 516310-H-2017
Data: 24/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 18029586600000, ul. Nowosielce  206, 38530   Zarszyn, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 653 980, e-mail renataczajnik@interia.pl, faks 134 653 980.
Adres strony internetowej (url): http://zsckr-nowosielce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-480
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 0
Punkt: 0
W ogłoszeniu jest: O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
W ogłoszeniu powinno być: O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nieZwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki